Studenci pierwszego stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, wybierają specjalność w ramach kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja oraz Energetyka na czwartym semestrze. Studia w nowych grupach rozpoczynają od piątego semestru.

Liczbę specjalności uruchamianych w danym roku akademickim ustala się na podstawie zainteresowania studentów. Informację o preferencjach studentów w zakresie wyboru specjalności otrzymuje się z analizy ankiet wyboru specjalności. Liczbę grup i specjalności określają Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego, ustalane przez dziekana po zasięgnięciu opinii wydziałowej rady do spraw kształcenia.

Z analizy wyników ankiet studentów, średniej z ocen po trzecim semestrze i uwzględnieniu liczebności rocznika studentów podejmuje się decyzję które specjalności zostają utworzone.

Prawo do wyboru specjalności mają studenci zarejestrowani na czwarty semestr studiów. Pierwszeństwo wyboru mają studenci, którzy mają wyższą średnią ocen obliczoną z ocen otrzymanych w trzech semestrach. W obliczeniu średniej z ocen, uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane z zaliczenia końcowego zajęć (wszystkie oceny z zaliczenia wykładów). Studentom, którzy uzyskali rejestrację na semestr czwarty i nie zaliczyli wszystkich rygorów określonych planem studiów, do obliczania średniej przyjmuje się oceny jako niedostateczne Obliczenia wykonuje się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Studenci mają obowiązek złożenia ankiety wyboru specjalności w terminie ustalonym przez Dziekana. Niezłożenie przez studenta ankiety w terminie, złożenie podwójnej ankiety, niekompletne wypełnienie formularza, itp. może spowodować nieuwzględnienie preferencji studenta.

Ankiety są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Wydziału.

Wypełnione i podpisane ankiety należy przesłać zeskanowane do formatu .pdf na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl lub składać w dziekanacie w p. 9/45, w terminie do 27.04.2022 r., w godzinach pracy dziekanatu.

Szczegółowe zasady podziału na specjalności są podane na stronie Wydziału.

W br. wyboru specjalności dokonuje się spośród poniższego zestawienia:

1Studia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek studiów: energetyka

  • elektroenergetyka
  • maszyny i urządzenia w energetyce

2Studia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • systemy informacyjno-pomiarowe)
  • urządzenia i systemy elektroniczne
  • systemy teledetekcyjne*)
  • systemy cyfrowe*)
  • systemy bezprzewodowe
  • systemy i sieci telekomunikacyjne
  • signal processing *) (realizacja w j. ang.)

*) – realizacja tylko na studiach stacjonarnych

Na stronie internetowej wydziału dostępne są podstawowe charakterystyki ww. specjalności studiów prowadzonych w Wydziale Elektroniki.
Plany studiów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Akademii.

Na stronach internetowych Instytutów Wydziału Elektroniki odpowiedzialnych za profilowanie są dostępne szczegółowe opisy dotyczące oferowanych specjalności:

Zapoznanie się ze wskazanymi materiałami powinno ułatwić podjęcie decyzji wyboru.

Harmonogram podziału na specjalności naboru 2020, studenci cywilni
Postępowanie kwalifikacyjne18.03.2022 r. – 28.06.2022 r.
Spotkanie informacyjne
z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams LUB w sali 19/36
W terminach podanych w oddzielnym ogłoszeniu
Sprawdzenie wartości średniej z ocen*)w dniach 18.03.2022 r. do 14.04.2022 r.
Składanie ankiet do dziekanatudo dnia 27.04.2022 r.
Ogłoszenie wyników podziałudo dnia 23.05.2022 r.
Odwołania w formie pisemnej14 dni od ogłoszenia wyników podziału, tj. 6.06.2022 r.
Ogłoszenie ostatecznej listy podziału28.06.2022 r.

*) – zainteresowani mogą dokonać sprawdzenia średniej telefonicznie (261 837 217) lub osobiście w dziekanacie, p. 10/45, w godzinach przyjęć.

Terminy spotkań w celu zapoznania studentów z charakterystykami specjalności oraz omówienia zasad ich wyboru

DzieńGodzinaKierunek studiówGrupyMiejsce spotkania
18.03.202211-12
(17:35-19:10)
elektronika i telekomunikacjaWEL20EX1N1zdalnie
30.03.20223-6
(11:40-13:15)
elektronika i telekomunikacjaWEL20EQ1S1;WEL20EQ2S1;
WEL20EQ3S1;WEL20EQ5S1
zdalnie
01.04.202211-12
(17:35-19:10)
energetykaWEL20DX1N1zdalnie
04.04.20227-8
(13:30 -15.05)
energetykaWEL20DX1S1;WEL20DX3S1zdalnie

W czasie spotkania przedstawiciele instytutów profilujących ww. specjalności omówią ich charakterystykę.