W dniu 2 czerwca br., w Radiowym Centrum Naukowo-Dydaktycznym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektroniki. W skład Rady, której przewodniczy Dziekan Wydziału Elektroniki, wchodzą przedstawiciele otoczenia gospodarczego, instytucji naukowych, gestorów wojskowych, nauczycieli i studentów Wydziału. Rada jest społecznym, kolegialnym ciałem doradczym, wspierającym działania Wydziału w obszarze budowy wysokiej jakości kształcenia na potrzeby interesariuszy zewnętrznych - cywilnego rynku pracy oraz Sił Zbrojnych RP, a także tworzenia warunków do współpracy środowiska akademickiego z gestorami wojskowymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

W trakcie spotkaniu mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli następujących podmiotów współpracujących z Wydziałem:

 • Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych SGWP
 • Zarząd Kierowania i Dowodzenia SGWP
 • Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
 • Wydział Metrologii Wojskowego Centrum Metrologii
 • Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej
 • Excelter Sp. z o.o.
 • I.C.S. Polska
 • Instytut Elektrotechniki Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Instytut Energetyki
 • Instytut Technicznego Wojsk Lotniczych
 • Janex International Sp. z o.o.
 • Kenbit Sp. z o.o.
 • Kubara Lamina S.A.
 • Merserwis Sp. z o.o.
 • Mesko S.A.
 • Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 • Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
 • PIT-RADWAR S. A.
 • Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Polska Izba Systemów Alarmowych
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Radmor S.A.
 • Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
 • Schneider Electric Polska
 • Siltec Sp. z o.o.
 • STOEN Operator Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Warszawski
 • Systemics-PAB Sp. z o.o.
 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Transbit Sp. z o.o.
 • WB Electronics S.A.
 • Veolia Energia Warszawa S.A.
 • Vigo Photonics S.A.

Podczas spotkania Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet, przybliżył zebranym aktualną strukturę organizacyjną Wydziału, jego potencjał kadrowy, ostatnie inwestycje infrastrukturalne oraz działalność na rzecz środowiska naukowego obejmującą prowadzenie redakcji czasopism naukowych oraz organizację konferencji. Potencjał naukowy Wydziału przedstawił prodziekan ds. naukowych, prof. dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prezentując osiągnięcia uzyskane w aktualnie realizowanych projektach badawczych. Charakterystyki działalności dydaktycznej Wydziału dokonał prodziekan ds. kształcenia, dr hab. inż. Jacek Jakubowski, przedstawiając prowadzone przez Wydział kierunki studiów, konstrukcję programów studiów oraz wybrane laboratoria specjalistyczne.

Spotkanie stało się okazją do złożenia przez Członków Rady deklaracji uczestnictwa w pracach sekcji zrzeszających podmioty zainteresowane współpracą z Wydziałem w zakresie kształcenia na określonych kierunkach studiów i powiązanej z nimi działalności naukowej. Aktualnie w ramach Rady funkcjonuje Sekcja Wojskowa, Sekcja Elektroniki, Telekomunikacji i Mikroelektroniki oraz Sekcja Energetyki.

W efekcie dyskusji, prowadzonej przez prodziekana ds. kształcenia, nakreślone zostały obszary potencjalnej współpracy Wydziału z podmiotami zewnętrznymi. Zakres tej współpracy obejmie w przyszłości udział przedstawicieli zainteresowanych pracodawców w prezentacjach ułatwiających studentom wybór specjalności na poszczególnych kierunkach studiów, organizację zajęć wyjazdowych dla studentów w siedzibach podmiotów, przeprowadzanie przez podmioty zewnętrzne seminariów poświęconych profilowi ich działania połączonych z prezentacją oferty staży i praktyk dla studentów, współudział podmiotów zewnętrznych w realizacji procesu dyplomowania oraz organizację konkursów na najlepszą pracę dyplomową.

Zarówno Goście, jak i prowadzący spotkanie zgodnie uznali wagę spotkania i deklarowanej współpracy dostrzegając w niej szansę na obopólne korzyści skutkujące wzrostem konkurencyjności rodzimej gospodarki. Funkcjonowanie Rady to realne perspektywy lepszego dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeby pracodawców, dające możliwość pozyskiwania pracowników dobrze przygotowanych do objęcia pierwszych stanowisk i z drugiej – powstanie przestrzeni do transferu wiedzy naukowej i wdrażania wyników prac badawczych.

Uzupełnieniem prezentacji Wydziału było zwiedzanie laboratoriów instytutowych, w których Goście mogli zapoznać się z procesem kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów. Spotkanie Rady zakończył wspólny obiad, który stał się jednocześnie miejscem intensywnych rozmów kuluarowych, które sprzyjały lepszemu poznaniu się jej Członków.