Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnej technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

 

W kategorii I – za najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa:

III nagrodę otrzymał absolwent Wydziału Elektroniki
Pan ppor. mgr inż. Mateusz MIKULSKI za pracę magisterską pt.

Dwuczynnikowe: biometryczne i behawioralne, uwierzytelnianie klienta serwisu webowego poprzez weryfikację twarzy i jej mimiki z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
napisaną pod kierunkiem Pana płk. dr. hab. inż. Zbigniewa PIOTROWSKIEGO.

Celem pracy było zaprojektowanie głębokiej sieci neuronowej, utworzonej przy pomocy biblioteki Tensorflow, której zadaniem było uwierzytelnianie użytkownika aplikacji internetowej na podstawie cech fizycznych oraz behawioralnych uzyskiwanych przy pomocy kamery internetowej. Front-end aplikacji powstał przy wykorzystaniu biblioteki React, natomiast back-end zaimplementowany został w języku Python. Powstała sieć neuronowa została poddana testowaniu sprawdzającemu jakość klasyfikatora, co umożliwiło porównanie powstałego modelu z innymi istniejącymi już rozwiązaniami. Praca w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa może zostać zastosowana przy uwierzytelnianiu klienta systemu/aplikacji uruchamianej w przeglądarce internetowej (np. MILNET-Z), przy użyciu jego danych biometrycznych. Dalszy rozwój prac skupiony jest na utworzeniu behawioralnego modelu osobowego użytkownika, którego rolą byłaby analiza sposobu użytkowania aplikacji (sposobie i tempie wpisywania tekstu czy czasu spędzanego na podstronach). Umożliwiłoby to wykrywanie anomalii w sposobie pracy z aplikacją (odstępstwa mogłyby sygnalizować nieuprawnioną autoryzację lub uwierzytelnienie).

G R A T U L A C J E ! ! !