WAŻNE TERMINY

  • do 30.07.2022 r. – przyjmowanie wniosków studentów do Dziekana o zgodę na powtarzanie zajęć (jeśli wniosek taki nie był wcześniej złożony) – termin powtarzania: semestr zimowy 2022/2023.
  • do 1.10.2022 r. – podanie informacji o wyrażeniu zgody na powtarzanie zajęć oraz ich rozpoczęciu w przypadku utworzenia oddzielnej grupy.
  • w terminie do 30 dni od rozpoczęcia powtarzanych zajęć dostarczenie druku „INFORMACJA O POWTARZANIU ZAJĘĆ”, do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w grupie studenckiej zainteresowanego studenta,
  • w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu zajęć – dokonać jednorazowej opłaty, tylko na konto indywidualne studenta, za powtarzanie zajęć w semestrze zimowym 2022/2023.

Zgodnie z decyzją rektora w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz innych opłat związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi, opłata za 1 godzinę powtarzanych zajęć wynosi 10 zł.