WAŻNE TERMINY

  • do 04.02.2023 r. – przyjmowanie wniosków studentów do Rektora o zgodę na powtarzanie zajęć – termin powtarzania: semestr letni 2022/2023.
  • do 27.02.2023 r. – podanie informacji o wyrażeniu zgody na powtarzanie zajęć oraz ich rozpoczęciu w przypadku utworzenia oddzielnej grupy.
  • w terminie do 30 dni od rozpoczęcia powtarzanych zajęć dostarczenie druku „INFORMACJA O POWTARZANIU ZAJĘĆ”, do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w grupie studenckiej zainteresowanego studenta (pok. 10/45 lub 12A/45)
  • w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu zajęć – dokonać jednorazowej opłaty, tylko na konto indywidualne studenta, za powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2022/2023.

Zgodnie z decyzją rektora w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz innych opłat związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi, opłata za 1 godzinę powtarzanych zajęć wynosi 10 zł.

Wnioski o powtarzanie zajęć w prosimy dostarczać do dziekanatu do 04.02.2023 r.

Wnioski można składać osobiście w dziekanacie, mailowo na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl lub listownie na adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46, z dopiskiem „dziekanat WEL“.

Druk wniosku o powtarzanie zajęć.

Ze szczegółowymi zasadami odpłatnego powtarzania zajęć zapoznać się można w Regulaminie Studiów WAT (RS).