Wszystkie poprawnie i w terminie złożone wnioski o powtarzanie zajęć zostały pozytywnie rozpatrzone i Rektor wyraził zgodę na ich realizację w semestrze letnim r. a. 2022/2023.

W kilku przypadkach wprowadzono poprawki polegające na zmniejszeniu liczby powtarzanych zajęć zgodnie z normatywami obowiązującymi w Wydziale Elektroniki.

Przypomina się, że zgodnie z zasadami powtarzania zajęć obowiązującymi w Wydziale Elektroniki powtarzanie zajęć może być realizowane w dwóch wariantach:

A w oddzielnie utworzonej grupie

B w grupie studenckiej młodszego rocznika, realizującej nominalny plan studiów.

Utworzenie oddzielnej grupy w celu realizacji wariantu A wymagało złożenia wniosków o powtarzanie zajęć i uzyskania zgody Rektora przez minimum 15 studentów. Odstępstwo od tej zasady podejmowane jest przez Dziekana w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Przy mniejszej liczbie chętnych zastosowanie ma wariant B. Student samodzielnie wybiera grupę studencką młodszego rocznika, w której będzie realizować zajęcia i po wypełnieniu druku „Informacja o powtarzaniu zajęć”, dostarcza do osoby odpowiedzialnej w dziekanacie za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej, w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć z powtarzanych zajęć. Dokument z kolei potwierdza nauczyciel grupy, w której będzie realizowane powtarzanie.

Sprawdzenie uzyskania zgody na powtarzanie zajęć można wykonać w zakładce „Powtarzanie zajęć" przez podanie numeru albumu.

Zgodnie z § 40 ust. 7 Regulaminu Studiów w WAT
„Studentowi, który powtarza zajęcia, prowadzący zajęcia na wniosek studenta powinien uwzględnić oceny uzyskane poprzednio, zaliczające formy realizacji powtarzanych zajęć. Uwzględnienie następuje, o ile nie zmieniły się efekty uczenia się i formy realizacji zajęć, określone w karcie informacyjnej zajęć. Uwzględnienie ocen uzyskanych poprzednio może nastąpić w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć z powodu ich powtarzania.”

1Kierując się liczbą złożonych wniosków, w celu zapewnienia sprawnej realizacji powtarzania zajęć, utworzono w semestrze letnim r. a. 2022/2023 grupy powtórzeniowe:

Nazwa zajęćForma
studiów
Liczba
studentów
Liczba
grup
Razem(h)W(h)Ćw.(h)Lab.(h) Uwagi
Fizyka 1JSM
EiT SS
EiT SN
EN SN
78
16
7
9
Ćw - 4
L - 3
56262010Według programu studiów niestacjonarnych; 
zrównoważyć
Obwody i sygnały 1JSM9954420240Według programu studiów niestacjonarnych; 
zrównoważyć
Technologie maszyn energetycznychEN SS
EN SN
9
4
1361810 8Według programu studiów niestacjonarnych; 
zrównoważyć

2Pozostałym studentom, którzy złożyli pisemne wnioski, w celu zapewnienia sprawnej realizacji powtarzania zajęć, wyrażam zgodę na ich realizację w grupie studenckiej młodszego rocznika, realizującej nominalny plan studiów.

Terminy zajęć dla utworzonych grup znajdują się w planach zajęć. Wyróżnikiem jest znak X przed nazwą powtarzanych zajęć, np. XFizyka 1.

Opłaty należy uiszczać jednorazowo, tylko na konto indywidualne studenta, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu zajęć (tj. 28.02.2023). Lista osób uprawnionych do powtarzania zostanie przekazana do nauczycieli do 6.03.br. Brak opłaty na koncie lub niedotrzymanie terminu wpłaty będzie skutkować anulowaniem decyzji o powtarzaniu, brakiem nazwiska na protokole zaliczeniowym, a to z kolei może prowadzić do anulowania zgody na rejestrację na kolejny semestr.

Zgodnie z decyzjami Rektora w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz innych opłat związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi, opłata za 1 godzinę powtarzanych zajęć wynosi:

  • dla naborów 2019, 2020 i 2021 – 10,00 zł,

Wysokość opłaty za powtarzane zajęcia oblicza się mnożąc stawkę przez ogólną liczbę godzin powtarzanych zajęć określoną w planie studiów.

Uwaga. Z powodu zbyt małej liczby wniosków o powtórzenie zajęć z semestrów nieparzystych utworzenie tzw. „grup -/y pościgowej” nie jest możliwe. Zajęcia te mogą być powtarzane w semestrze letnim po złożeniu oddzielnego wniosku.