W  dniu 2 czerwca 2023 roku nastąpiło oficjalne przekazanie porozumienia o współpracy między Wojskową Akademią  Techniczną  i Wojskową Inspekcją Gospodarki Energetycznej (WIGE). Porozumienie podpisane między stronami przekazali sobie szef WIGE płk mgr inż. Paweł BECZAK i dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr. hab. inż. Ryszard SZPLET w obecności dyrektora Instytutu Systemów Elektronicznych dr. hab. inż. Zbigniewa WATRALA. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej, zgodnie z art. 21 a  ustawy z  dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne jest organem właściwym  w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, której głównym zadaniem jest prowadzenie działań:

  • analityczno-kontrolnych, zgodności eksploatacji i użytkowania urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych lub ciepłowniczych oraz instalacji gazowych z wymogami prawa,
  • regulacyjnych,
  • opiniodawczo-uzgodnieniowych w zakresie wypracowywania optymalnych rozwiązań modernizacyjnych systemów energetycznych w kompleksach wojskowych,
  • informacyjnych i doradczych w zakresie racjonalnego gospodarowania paliwami i energią oraz dostępnych środków poprawy efektywności energetycznej.

Strony porozumienia zobowiązały się do prowadzenie działań w obszarze szeroko pojętej dydaktyki a szczególnie:

  • organizowania wspólnych szkoleń, kursów, konferencji naukowych,
  • wzajemnego udostępniania bazy aparaturowo-sprzętowej i laboratoriów, do realizacji wspólnych prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych,
  • oddelegowywania kompetentnej kadry do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zarówno na terenie własnym, jak i na terenie Strony drugiej, zgodnie ze zgłaszanymi przez Strony potrzebami;
  • organizowania i realizacji szkoleń specjalistycznych dla podchorążych, a w uzasadnionych przypadkach dla studentów WAT w podległych ośrodkach.

Strony porozumienia zadeklarowały również udział w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, wspólne organizowanie i planowanie programów podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-badawczej.