Opis kierunku


Kierunek technologie elektroniczne i telekomunikacyjne to studia z przewagą zajęć praktycznych. W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent kierunku posiada wiedzę z obszaru eksploatacji systemów łączności i informatyki ze szczególnym naciskiem na treści ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie m.in. nowoczesnych radiostacji wielofunkcyjnych wchodzących na wyposażenie Wojska Polskiego, łączności satelitarnej, wojskowych sieci telekomunikacyjnych i systemów łączności radiowej, walki radioelektronicznej oraz węzłów teleinformatycznych w systemach wsparcia dowodzenia. Dodatkowo w ramach planu studiów uwzględniono 6-miesięczne praktyki zawodowe w jednostkach wojskowych, w skład których wchodzą zarówno praktyki dowódcze, jak i praktyki specjalistyczne obejmujące udział w ćwiczeniach z komponentami sił sojuszniczych państw NATO.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Specjalności


Studia trwają 5 lat, obejmują 10 semestrów i są przeznaczone dla kandydatów na oficerów kierowanych po ich ukończeniu do objęcia stanowisk służbowych wymagających umiejętności praktycznych i kompetencji właściwych zawodowej służbie wojskowej w zakresie eksploatacji systemów łączności i informatyki, znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Możliwości zatrudnienia


Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne o profilu praktycznym, w wyniku przyswojonej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, jest przygotowany do objęcia pierwszego stanowiska służbowego w jednostkach wojskowych. Posiada kompetencje w zakresie planowania, konfigurowania i wykorzystania sieci radiowych i satelitarnych, rozwijania komponentów lokalnych systemów teleinformatycznych oraz praktycznej obsługi wozów dowodzenia, aparatowni transmisyjnych i terminali satelitarnych. Studia kończy obrona pracy dyplomowej, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera i są awansowani na stopień podporucznika Wojska Polskiego.