Opis kierunku


Energetyka to dziedzina wiedzy zajmująca się przetwarzaniem, przesyłem, i dystrybucją energii w różnych dziedzinach techniki. Zagadnienia studiowane z zakresu energetyki związane są ściśle z techniką cieplną , elektroenergetyką , budową i eksploatacją systemów, oraz maszyn energetycznych. Ważnymi zagadnieniami, które musi obejmować nowoczesne kształcenie inżyniera energetyka to również zarządzanie energią, optymalizacja procesów cieplnych i elektroenergetycznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych sposobów i technologii pozyskiwania energii, oraz wpływ procesów energetycznych na środowisko naturalne.

Student tego kierunku przygotowywany jest do prowadzenia eksploatacji systemów energetycznych i zarządzania energią oraz optymalizacji procesów w technice cieplnej, a także prowadzenia prac naukowo-badawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod obliczeniowych. Ważną rolę odgrywa też problematyka związana z wykorzystaniem przemysłowej energii odpadowej i odnawialnych źródeł energii.

Specjalności


W ramach kształcenia na kierunku studiów I i II stopnia „Energetyka” oferuje się możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • elektroenergetyka
 • maszyny i urządzenia w energetyce

Elektroenergetyka

Wiedza specjalistyczna: Absolwent stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) zna współczesne systemy elektroenergetyczne, przekształtniki energoelektroniczne, zagadnienia jakości energii elektrycznej oraz sposoby jej poprawy, budowę odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, podstawy termodynamiki oraz techniki cieplnej, podstawy konstrukcji maszyn, systemy i metody pomiarowe, systemy akwizycji, przetwarzania i analizy danych.. Absolwent zna popularne platformy systemowe, np. Windows i Unix a z zakresu teorii posiada wiadomości, które są niezbędne do zrozumienia metod i algorytmów informatycznych. Pozwala mu to na zrozumienie nowych metod, dostrzeżenie możliwości wykorzystania ich w konkretnych problemach, ocenę ich przydatności i efektywności. Wiedza specjalistyczna obejmuje problemy projektowania, budowy, badań i eksploatacji, urządzeń energetycznych, narzędzi i systemów pomiarowych, przy użyciu tradycyjnych oraz najnowszych metod i narzędzi inżynierskich (profesjonalne oprogramowanie, Internet, przetworniki inteligentne, sterowniki). Absolwent potrafi uwzględniać problemy statyczne i dynamiczne w wieloparametrowych środowiskach, zakłócenia oraz ich wzajemne oddziaływania. Umie wykorzystać technikę analogową, cyfrową oraz mikroprocesorową, w aplikacjach energetycznych, elektrycznych i energoelektronicznych zna ogólne zasady tworzenia i stosowania zautomatyzowanych systemów automatyki i sterowania systemów informacyjno-pomiarowych, umie tworzyć własne programy komputerowe dla potrzeb sterowania procesów oraz profesjonalnego przetwarzania danych pomiarowych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń i maszyn energetycznych. Zna stan prawny odnośnie gospodarki energią elektryczną i cieplną. Zna podstawy tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń elektroenergetycznych, energoelektronicznych i maszyn energetycznych oraz prowadzenia badań i dokumentowania wyników. Posiada wiedzę techniczną w zakresie bezpiecznej obsług urządzeń i sprzętu elektroenergetycznego, przekształtników energoelektronicznych i urządzeń energetyki cieplnej.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwent tej specjalności potrafi dostrzec i samodzielnie rozwiązać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności. Potrafi programować w kilku językach, umie wykorzystywać popularne platformy systemowe np. Windows i Unix, posiada umiejętność pracy w sieci komputerowej (lokalnej i zdalnej), potrafi projektować i użytkować komputerowe systemy automatyki i pomiarów oraz stosować systemy pomiarowe w dziedzinach nieelektrycznych. Jest on przygotowany w zakresie podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Ponadto absolwent posiada umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. Jest przygotowany do projektowania i adaptacji, wdrażania i eksploatacji systemów energetycznych i energoelektronicznych związanych z różnymi działami gospodarki. Charakteryzuje się on otwartością intelektualną, kreatywnością, innowacyjnością, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz wrażliwością emocjonalną. Posiada umiejętność samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu merytorycznego.

Maszyny i urządzenia w energetyce

Wiedza specjalistyczna: przygotowująca specjalistów szerokiego, technicznego zaplecza firm energetycznych, zapewniająca właściwe utrzymanie maszyn i urządzeń. Wiedza zapewniająca gruntowną znajomość budowy, charakterystyk technicznych, zasad eksploatacji oraz diagnostyki maszyn i urządzeń stosowanych w energetyce. Absolwent posiada wiedzę z zakresu: tribologii i tribotechniki w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych; technologii informacyjnej; wspomagania projektowania nowoczesnych maszyn i urządzeń w energetyce oraz rurociągów przesyłowych; logistyki w przedsiębiorstwach energetycznych; alternatywnych i odnawialnych źródeł energii; organizacji i funkcjonalności transportu drogowego w energetyce.

Umiejętności specjalistyczne:

 • stosowanie zasad eksploatacji podstawowych maszyn i urządzeń energetycznych;
 • umiejętność praktycznego doboru substancji smarujących i przeciwdziałających zużywaniu elementów maszyn i urządzeń energetycznych w fazie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji;
 • praca w sieciach, praktyczne zastosowania oprogramowania biurowego, obsługa programu Matlab w zakresie typowych zastosowań inżynierskich, znajomość komercyjnego oprogramowania do obliczeń przykładowego obiektu energetycznego;
 • ogólne zasady doboru technologii ochrony środowiska i korzystania z odnawialnych źródeł energii;
 • stosowanie biopaliw w aspekcie ochrony środowiska przy rozwiązywaniu problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem energii;
 • projektowanie hydrostatycznych układów napędu i sterowania, uruchamiania i eksploatacji układów hydraulicznych, projektowanie systemów pompowych;
 • dobór parametrów napędów hybrydowych w aspekcie ekonomicznego wykorzystania energii;
 • ocena właściwości użytkowych oraz zasad racjonalnego wykorzystania środków transportu drogowego;
 • ocena wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdu na jego energochłonność;
 • organizowanie bezpiecznego transportu drogowego urządzeń energetycznych;
 • organizowanie prac z wykorzystaniem maszyn i urządzeń przeładunkowo-transportowych;
 • znajomość problemów stateczności maszyn przeładunkowych.

Możliwości zatrudnienia


Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności elektroenergetyka absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • biurach projektujących elektroenergetyczne systemy wytwórcze, przesyłowe, rozdzielcze,
 • zakładach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy elektroenergetyczne,
 • przemyśle w zakresie monitoringu procesów energetycznych i jakości energii elektrycznej,
 • zakładach przemysłowych, samorządzie terytorialnym, służbach komunalnych,
 • firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją urządzeń i systemów energetycznych,
 • energetyce zawodowej /elektrownie, sieci, diagnostyka maszyn, bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń i systemów energetycznych/
 • komórkach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • jednostkach wojskowych na stanowiskach inżynierskich przewidzianych dla pracowników cywilnych lub (po odpowiednim przeszkoleniu) dla oficerów kontraktowych.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „maszyny i urządzenia w energetyce” absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii (elektrowniach i elektrociepłowniach, koncernach energetycznych i firmach dystrybucyjnych) w zakresie eksploatacji maszyn energetycznych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych;
 • przedsiębiorstwach remontowych maszyn i urządzeń energetycznych,
 • przedsiębiorstwach usług technicznych maszyn energetycznych,
 • zakładach produkujących urządzenia energetyczne;
 • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw różnych gałęzi przemysłu;
 • jednostkach samorządowych jako specjaliści od problemów energetyki.
 • samodzielnej działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych.