Opis kierunku


Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja kształcą specjalistów z zakresu elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych oraz przetwarzania danych i graficznej prezentacji wyników.

Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych.

Telekomunikacja – definicja zawarta w polskim prawie telekomunikacyjnym określa telekomunikację jako nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną

Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych.

Specjalności


Kierunek elektronika i telekomunikacja oferuje kształcenie w następujących specjalnościach:

Studia I stopnia – inżynierskie

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • systemy cyfrowe (tylko studia stacjonarne)
 • systemy informacyjno-pomiarowe
 • urządzenia i systemy elektroniczne
 • systemy teledetekcyjne (tylko studia stacjonarne)
 • systemy bezprzewodowe
 • systemy i sieci telekomunikacyjne

Studia II stopnia – magisterskie

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • systemy informacyjno – pomiarowe
 • urządzenia i systemy elektroniczne (tylko studia stacjonarne)
 • systemy radiokomunikacyjne
 • systemy teledetekcyjne (tylko studia stacjonarne)
 • systemy i sieci telekomunikacyjne (tylko studia stacjonarne);

Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Wiedza specjalistyczna: Absolwent studiów I stopnia (inżynierskich) jest specjalistą w obszarze szeroko pojmowanych systemów bezpieczeństwa, a zwłaszcza technicznych systemów ochrony osób i mienia. W programie studiów poznaje zasady projektowania i eksploatacji technicznych systemów bezpieczeństwa, uzyskuje wiedzę z zakresu telewizji dozorowej, systemów i urządzeń kontroli dostępu, technik biometrycznych, techniki monitoringu, konstrukcji i funkcjonowania szerokiego spektrum przetworników i czujek, elektromechanicznych urządzeń i systemów zabezpieczeń. Wiedza techniczno-technologiczna wzbogacona jest podstawową wiedzą z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie kraju i przedsiębiorstwa, elementami kryminalistyki, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji przechowywanej w bazach danych oraz transmitowanej w systemach teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Wiedza specjalistyczna oparta jest na solidnych podstawach z zakresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwent posiada podstawowe umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i obsługiwania większości stosowanych obecnie w Polsce systemów ochrony osób i mienia. Zna budowę i zasady funkcjonowania systemów kontroli dostępu, systemów monitoringu procesów technologicznych, ochrony środowiska i systemów telemetrycznych. Potrafi nadzorować procesy projektowania, instalowania, użytkowania i obsługiwania systemów monitoringu i ochrony antyterrorystycznej. Umie nadzorować użytkowanie systemów technicznych w tzw. budynkach inteligentnych. Szerokie spektrum uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności sprawiają, że absolwent tej specjalności predysponowany jest do pracy zarówno na stanowiskach samodzielnych jak i do działań zespołowych.

Systemy cyfrowe

Wiedza specjalistyczna: Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania układów i systemów cyfrowych, dominujących we współczesnych zastosowaniach elektroniki w urządzeniach profesjonalnych i powszechnego użytku oraz z zakresu projektowania i programowania inteligentnych sterowników cyfrowych opartych na mikrokontrolerach, a także pogłębioną wiedzą z wybranych przedmiotów informatycznych, dotyczących zwłaszcza programowania systemów mikroprocesorowych, grafiki komputerowej oraz modelowania cyfrowego.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwenci mają umiejętności w zakresie analizy i syntezy układów i systemów cyfrowych. Na poziomie układowym są przygotowani do projektowania, testowania i eksploatacji urządzeń zbudowanych z wykorzystaniem nowoczesnych układów scalonych, w tym układów programowalnych. Na poziomie systemowym, zdobywają umiejętności projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów cyfrowych z wbudowanymi mikroprocesorami.

Systemy informacyjno-pomiarowe

Wiedza specjalistyczna: Absolwent stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) zna współczesne systemy i metody pomiarowe, systemy akwizycji, przetwarzania i analizy danych, układy programowalne, sieci neuronowe oraz zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem sygnałów pomiarowych. Absolwent zna popularne platformy systemowe, np. Windows i Unix. W zakresie metod zna standardowe metody informatyczne, a z zakresu teorii posiada wiadomości, które są niezbędne do zrozumienia metod i algorytmów informatycznych. Pozwala mu to na zrozumienie nowych metod, dostrzeżenie możliwości wykorzystania ich w konkretnych problemach, ocenę ich przydatności i efektywności. Wiedza specjalistyczna obejmuje problemy projektowania, budowy, badań i eksploatacji elektrycznych sensorów, narzędzi i systemów pomiarowych, przy użyciu tradycyjnych oraz najnowszych metod i narzędzi inżynierskich (profesjonalne oprogramowanie, Internet, przetworniki inteligentne, sterowniki). Absolwent potrafi uwzględniać problemy statyczne i dynamiczne w wieloparametrowych środowiskach, zakłócenia oraz ich wzajemne oddziaływania. Umie wykorzystać technikę analogową, cyfrową oraz mikroprocesorową, w aplikacjach elektrycznych i optoelektronicznych, zna ogólne zasady tworzenia i stosowania zautomatyzowanych systemów informacyjno-pomiarowych, umie tworzyć własne programy komputerowe dla potrzeb sterowania procesów oraz profesjonalnego przetwarzania danych pomiarowych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu oprzyrządowania informacyjno-pomiarowego w różnych nietypowych sytuacjach. Zna stan prawny odnośnie pomiarów i wymagań metrologicznych. Zna podstawy tworzenia dokumentacji konstrukcji urządzeń i systemów informacyjno-pomiarowych oraz dokumentowania wyników badań. Posiada wiedzę techniczną w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwent tej specjalności potrafi dostrzec i samodzielnie rozwiązać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności. Potrafi programować w kilku językach, umie wykorzystywać popularne platformy systemowe np. Windows i Unix, posiada umiejętność pracy w sieci komputerowej (lokalnej i zdalnej), potrafi projektować i użytkować komputerowe systemy automatyki i pomiarów oraz stosować systemy pomiarowe w dziedzinach nieelektrycznych. Jest on przygotowany w zakresie podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Ponadto absolwent posiada umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. Jest przygotowany do projektowania i adaptacji, wdrażania i eksploatacji systemów informacyjno-pomiarowych związanych z różnymi działami gospodarki. Charakteryzuje się on otwartością intelektualną, kreatywnością, innowacyjnością, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz wrażliwością emocjonalną. Posiada umiejętność samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu merytorycznego.

Urządzenia i systemy elektroniczne

Wiedza specjalistyczna: Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania, wykorzystania oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów elektronicznych i radioelektronicznych opartą na rozumieniu procesu powstawania informacji pierwotnej w systemie, jej przetwarzania i integracji oraz uzyskiwania obrazu finalnego obserwowanego/badanego obiektu w celu jego identyfikacji a także pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania systemów, przetwarzania sygnałów i danych, techniki obliczeniowej i systemów zobrazowania informacji.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwent posiada umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania, wykorzystania, eksploatacji i zarządzania nowoczesnymi systemami elektronicznymi i radioelektronicznymi. Ponadto posiada umiejętność właściwej organizacji pracy zarówno własnej jak i innych osób co czyni go przydatnym na samodzielnych stanowiskach oraz w działaniach zespołowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w wielu profesjonalnych zespołach zajmujących się elektroniką oraz telekomunikacją a szczególności projektowaniem i wykorzystaniem systemów oraz marketingiem.

Systemy teledetekcyjne

Wiedza specjalistyczna: Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania oraz eksploatacji nowoczesnych elektronicznych sensorów stosowanych w systemach zdalnej obserwacji, które wykorzystują promieniowanie akustyczne oraz elektromagnetyczne w szerokim widmie, począwszy od fal metrowych, poprzez mikrofale, podczerwień aż do promieniowania zakresu widzialnego i ultrafioletu. Teledetekcja jest bowiem działem nauk technicznych zajmującym się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i interpretacją danych o obiektach fizycznych i ich otoczeniu otrzymywanych z czujników nie będących w bezpośrednim kontakcie z tymi obiektami. Absolwenci opanowują ponadto wiedzę z zakresu generacji oraz przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych, fuzji informacji, a także zobrazowania informacji.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwent posiada umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania, wykorzystania oraz eksploatacji szerokiej gamy czujników stosowanych w obserwacjach zdalnych (remote sensing) będących alternatywą lub uzupełnieniem tzw. metod punktowych (in situ). Dotyczy to urządzeń optoelektronicznych, termowizyjnych, radarowych, interferometrycznych i radiometrycznych. Ponadto posiada umiejętność organizacji pracy zarówno własnej jak i innych osób, co czyni go przydatnym na samodzielnych stanowiskach oraz w działaniach zespołowych.

Systemy bezprzewodowe

Wiedza specjalistyczna: Absolwenci posiadają wiedzę specjalistyczną z zakresu technik multimedialnych, projektowania systemów komputerowych, symulacyjnych metod badania sieci, inżynierii i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, w tym również bezpieczeństwa baz danych. Absolwent specjalności dysponuje także wiedzą z zakresu projektowania i programowania aplikacji sieciowych, głównie w środowisku Linux z wykorzystaniem oprogramowania typu Open Source, a także pogłębioną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania i projektowania sieci teleinformatycznych.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie projektowania, zarządzania (administrowania), modelowania i badania systemów teleinformatycznych. Są przygotowani do samodzielnego konfigurowania, testowania i eksploatacji urządzeń sieciowych, w tym routerów, firewalli, krotnic i switchy. Na poziomie systemowym, zdobywają umiejętności projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów teleinformatycznych.

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Wiedza specjalistyczna: Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu budowy i zasady działania urządzeń telekomunikacyjnych oraz praktycznie poznają proces projektowania i eksploatacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie projektowania, zarządzania, modelowania i badania sieci telekomunikacyjnych. Są przygotowani do samodzielnego konfigurowania, testowania i eksploatacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych najnowszych generacji. Na poziomie systemowym, zdobywają umiejętności projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów telekomunikacyjnych.

Możliwości zatrudnienia


Preferowanymi miejscami pracy po ukończeniu studiów o specjalności „Inżynieria systemów bezpieczeństwa” są:

 • firmy zajmujące się instalacją i eksploatacją technicznych systemów bezpieczeństwa,
 • przedsiębiorstwa produkujące urządzenia dla systemów ochrony,
 • firmy projektujące systemy bezpieczeństwa,
 • pracownie projektujące systemy budynków inteligentnych,
 • przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające służby monitoringu procesów technologicznych,
 • banki – w technicznych służbach utrzymania bezpieczeństwa,
 • centra zarządzania kryzysowego,
 • jednostki wojskowe – w logistycznych służbach ochrony obiektów i terenu,
 • policja – w pionach ochrony obiektów i terenu, a zwłaszcza w centrach monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „Systemy Cyfrowe” absolwenci są przygotowani do pracy:

 • w zakładach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy elektroniczne oparte na nowoczesnej technice cyfrowej,
 • u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • w zakładach świadczących usługi wspomagane profesjonalnym sprzętem elektronicznym, np. usługi metrologiczne, diagnostyczne, teletransmisyjne i optoelektroniczne,
 • w jednostkach wojskowych na stanowiskach inżynierskich przewidzianych dla pracowników cywilnych lub (po odpowiednim przeszkoleniu) dla oficerów kontraktowych,
 • w firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją różnorodnych urządzeń i systemów elektronicznych, zwłaszcza wykorzystujących wbudowane mikroprocesory i inne układy cyfrowe.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „Systemy informacyjno-pomiarowe” absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zespołach projektujących elektroniczne systemy informacyjno-pomiarowe,
 • zakładach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy elektroniczne,
 • przemyśle w zakresie monitoringu procesów technologicznych,
 • zakładach świadczących usługi wspomagane profesjonalnym sprzętem elektronicznym,
 • firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją urządzeń i systemów elektronicznych,
 • urzędach miar,
 • komórkach kontroli jakości w przedsiębiorstwach,
 • jednostkach wojskowych na stanowiskach inżynierskich przewidzianych dla pracowników cywilnych lub (po odpowiednim przeszkoleniu) dla oficerów kontraktowych.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „Urządzenia i systemy elektroniczne” absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zespołach zajmujących się elektroniką oraz telekomunikacją, a w szczególności projektowaniem i wykorzystaniem systemów elektronicznych i radioelektronicznych oraz marketingiem,
 • przedsiębiorstwach wytwarzających elektronikę profesjonalną, w tym dla potrzeb obronności państwa,
 • ośrodkach kontroli ruchu lotniczego,
 • ośrodkach warsztatowych i remontowych elektroniki profesjonalnej,
 • szkolnictwie, w tym wojskowym oraz w ośrodkach naukowo-badawczych,
 • centrach zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „Systemy teledetekcyjne” absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zespołach zajmujących się elektroniką oraz telekomunikacją, a w szczególności projektujących urządzenia oraz systemy teledetekcyjne,
 • instytucjach związanych z teledetekcyjnymi obserwacjami szeroko rozumianego środowiska,
 • przedsiębiorstwach wytwarzających elektronikę profesjonalną,
 • ośrodkach kontroli ruchu powietrznego, lądowego oraz morskiego,
 • ośrodkach warsztatowych i remontowych elektroniki profesjonalnej,
 • szkolnictwie oraz w ośrodkach naukowo-badawczych,
 • centrach zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „Systemy bezprzewodowe” oraz  „Systemy radiokomunikacyjne” absolwenci są przygotowani do pracy:

 • w charakterze administratorów sieci teleinformatycznych w instytucjach o szczególnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa sieciowego (bankach, jednostkach samorządowych, firmach, organach państwowych, itp.),
 • w firmach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy teleinformatyczne,
 • w jednostkach i ośrodkach świadczących usługi telekomunikacyjne (np. TP SA) i teleinformatyczne,
 • w ośrodkach świadczących usługi wspomagane profesjonalnym sprzętem elektronicznym, np. usługi metrologiczne, diagnostyczne, teletransmisyjne, i optoelektroniczne,
 • w jednostkach wojskowych na stanowiskach inżynierskich przewidzianych dla pracowników cywilnych lub (po odpowiednim przeszkoleniu) dla oficerów kontraktowych,
 • w firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją różnorodnych urządzeń i systemów elektronicznych, wykorzystujących elementy teleinformatyczne (projektujących i instalujących np. systemy monitoringu, zabezpieczeń elektronicznych, itp.).

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „Systemy i sieci telekomunikacyjne” absolwenci są przygotowani do pracy na:

 • stanowiskach technicznych związanych z projektowaniem i eksploatacją systemów telekomunikacyjnych (operatorzy telekomunikacyjni, Straż Graniczna, Policja, Ministerstwo Obrony Narodowej, Marynarka Handlowa, Centra Zarządzania Kryzysowego),
 • stanowiskach technicznych w firmach telekomunikacyjnych zajmujących się budową urządzeń i systemów telekomunikacyjnych,
 • stanowiskach związanych z marketingiem telekomunikacyjnym,
 • stanowiskach technicznych w serwisie telekomunikacyjnym.