Osoba odpowiedzialna za kursy i studia podyplomowe:
dr inż. Artur Bajda, prof. WAT
tel. +48 261 839 117
e-mail: artur.bajda@wat.edu.pl

Kursy realizowane w Instytucie Systemów Łączności:

Instytut organizuje i realizuje kursy doskonalące na zapotrzebowanie Ministerstwa Obrony Narodowej:

Systemy łączności i informatyki SZ RP dla oficerów starszych (kod 8031002)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem kursu jest uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie aktualnie eksploatowanych i nowych technologii informacyjnych dla SZ RP w zakresie systemów łączności i informatyki.

Dla kogo przeznaczony?

Dla oficerów zajmujących stanowiska w pionie sztabowym i zabezpieczenia korpusu osobowego łączności i informatyki.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Kierunki ewolucji systemów informacyjnych 10 Zaliczenie
2. Zdolność sieciocentryczna Sił Zbrojnych 20 Zaliczenie
3. Nowe techniki i technologie w przewodowych sieciach telekomunikacyjnych 60 Zaliczenie
4. Nowe techniki i technologie w bezprzewodowych systemach telekomunikacyjnych 30 Zaliczenie
5. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych 24 Zaliczenie
Razem 144

Systemy łączności i informatyki SZ RP dla oficerów młodszych (kod 8041007)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem kursu jest uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie aktualnie eksploatowanych w SZ RP systemów łączności i informatyki.

Dla kogo przeznaczony?

Dla oficerów korpusu osobowego łączności i informatyki zajmujących stanowiska w pionie sztabowym i zabezpieczenia

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Wojskowe systemy łączności i informatyki 36 Zaliczenie
2. Zautomatyzowane systemy dowodzenia 20 Zaliczenie
3. Zagadnienie dotyczące osiągania zdolności sieciocentrycznych 10 Zaliczenie
4. Nowe techniki i technologie w sieciach przewodowych i bezprzewodowych 34 Zaliczenie
5. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych 20 Zaliczenie
Razem 120

Organizacja i eksploatacja systemów łączności i informatyki szczebla taktycznego (kod 2030005)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem kursu jest aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy z zakresu organizacji i eksploatacji systemów łączności i informatyki szczebla taktycznego.

Dla kogo przeznaczony?

Dla oficerów młodszych zajmujących stanowiska w pionie sztabowym i zabezpieczenia.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Zarządzanie wojskowymi systemami łączności i informatyki 28 Zaliczenie
2. Zautomatyzowane systemy dowodzenia 20 Zaliczenie
3. Wojskowy system łączności i informatyki SZ RP 36 Zaliczenie
4. Bezpieczeństwo systemów łączności i informatyki 20 Zaliczenie
5. Kierunki rozwoju systemów telekomunikacyjnych 10 Zaliczenie
Razem 114

Budowa wojskowych systemów łączności i informatyki (kod 8041009)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem kursu jest aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy z zakresu budowy wojskowych systemów łączności i informatyki.

Dla kogo przeznaczony?

Oficerowie posiadający wykształcenie II stopnia planowani do objęcia stanowiska zaszeregowanego do stopnia etatowego majora w korpusie osobowym łączności i informatyki w grupie osobowej technicznej.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Stacjonarny i polowy system łączności i informatyki SZ RP 38 Zaliczenie
2. Nowe techniki i technologie w sieciach przewodowych i bezprzewodowych 34 Zaliczenie
3. Zarządzanie wojskowymi systemami łączności i informatyki 14 Zaliczenie
4. Bezpieczeństwo systemów łączności i informatyki 20 Zaliczenie
5. Kierunki rozwoju systemów telekomunikacyjnych 10 Zaliczenie
Razem 116

Szkolenie podstawowe w dziedzinie zarządzania częstotliwościami (kod 8000013)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem kursu specjalistycznego jest przygotowanie personelu wojskowego i cywilnego resortu obrony narodowej do objęcia stanowisk w organach zarządzania częstotliwościami w kraju i Polskich Kontyngentach Wojskowych.

Dla kogo przeznaczony?

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów na stanowiska w organach zarządzania częstotliwościami.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 2 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie testu zaliczającego, obejmujący pełen zakres tematyczny kursu

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania zarządzania widmem częstotliwości radiowych - regulacje prawne. Zadania komórek zarządzania częstotliwościami 7 Test
2. Dokumenty normatywne z zakresu zarządzania częstotliwościami 6
3. Wymagania i procedury obowiązujące w procesie realizacji wniosków zapotrzebowań na częstotliwości. Procedury oraz formularze obowiązujące w procesie koordynacji wykorzystania częstotliwości 8
4. Metody zapewnienia kompatybilności EM 14
5. Oprogramowanie wspomagające procesy zarządzania częstotliwościami 31
Razem 66

Prowadzenie analizy operacyjno-technicznej dla podoficerów (kod 8103026)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem kursu jest przygotowanie podoficerów korpusu osobowego Rozpoznanie i Walka Elektroniczna do praktycznej realizacji zadań na stanowiskach służbowych w centrach / sekcjach analizy operacyjno-technicznej.

Dla kogo przeznaczony

Dla podoficerów, specjalistów analizy-opercyjno-technicznej.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie testu zaliczającego, obejmujący pełen zakres tematyczny kursu

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Zasady prowadzenia Walki Elektronicznej 16 Test
2. Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych 22
3. Współczesne systemy dowodzenia i łączności w SZ rozpoznawanych państw 14
4. Podstawowe informacje o sygnałach radiowych 22
5. Wykrywanie sygnałów radiowych 22
6. Analiza techniczna sygnałów 22
7. Namierzanie i lokalizacja źródeł promieniowania 22
Razem 140

Systemy walki elektronicznej (kod 8103006)

Organizator

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Cel

Celem specjalistycznego kursu doskonalącego jest podwyższenie kwalifikacji operacyjno - technicznych z zakresu rozpoznania i Walki Elektronicznej przez oficerów zajmujących stanowiska operacyjne związane z pozyskiwaniem i analizą danych rozpoznawczych oraz stanowiska szczebla technicznego.

Dla kogo przeznaczony?

Dla oficerów Rozpoznania i Walki Elektronicznej zajmujących zarówno stanowiska operacyjne jak i techniczne związane z pozyskiwaniem i analizą danych rozpoznawczych

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 3 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie testu zaliczającego, obejmujący pełen zakres tematyczny kursu

Plan kursu

Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Zasady prowadzenia WE w SZ RP 16 Test
2. Wojskowe urządzenia oraz systemy elektroniczne rozpoznawanych państw 16
3. Metody wykrywania, analizy technicznej oraz namierzania i zakłócania sygnałów radiowych i radiolokacyjnych 32
4. Współczesne systemy rozpoznania i przeciwdziałania elektronicznego - struktura organizacyjna oraz wyposażenie w SZ RP 18
5. Zasady gromadzenia danych o rozpoznawanych obiektach i źródłach oraz zarządzanie bazami danych 18
6. Organizowanie i funkcjonowanie systemów rozpoznania w operacjach pokojowych 8
Razem 144

Studia podyplomowe w Instytucie Systemów Łączności:

Systemy i sieci telekomunikacyjne


Organizator

Instytut Systemów Łączności
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Podanie o studia


Studia podyplomowe prowadzone w roku 2022/2023

Cel studiów podyplomowych

Celem niestacjonarnych studiów podyplomowych pod nazwą Systemy i sieci telekomunikacyjne jest uaktualnienie wiedzy / zapoznanie z nowymi technikami i technologiami stosowanymi we współczesnych sieciach i systemach telekomunikacyjnych oraz uzyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wdrażanie oraz eksploatację systemów i sieci telekomunikacyjnych.

Zakładane efekty kształcenia

Absolwent niestacjonarnych studiów podyplomowych Systemy i sieci telekomunikacyjne posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu przewodowych i bezprzewodowych sieci i systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się działalnością telekomunikacyjną, przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, zarządzaniu i administrowaniu sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, jak również w laboratoriach naukowo-badawczych i wszelkiego rodzaju laboratoriach przemysłowych.

Absolwent potrafi konfigurować urządzenia sieciowe i końcowe w przewodowych i bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego.

Czas trwania i sposób realizacji

Studia podyplomowe mają charakter niestacjonarny i są realizowane w okresie od października 2022r. do lipca 2023r. Łączny czas trwania studiów wynosi 190 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach jedenastu zjazdów (jeden zjazd w miesiącu). Zajęcia audytoryjne odbywają się w czasie pierwszych dziesięciu zjazdów (180 godzin), natomiast ostatni (jedenasty – 10 godzin) zjazd jest przeznaczony na egzamin końcowy (październik 2023r.).

Terminy zjazdów na studiach podyplomowych Systemy i sieci telekomunikacyjne


ZjazdyTerminy zjazdów
I21, 22.10.2022
II25, 26.11.2022
III09, 10.12.2022
IV27, 28.01.2023
V24, 25.02.2023
VI24, 25.03.2023
VII21, 22.04.2023
VIII26, 27.05.2023
IX23, 24.06.2023
X07, 08.07.2023
Egzamin13.10.2023
Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów w wersji elektronicznej. Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać z księgozbioru Biblioteki Głównej WAT oraz odpłatnie z bazy hotelowej, gastronomicznej oraz parkingów na terenie chronionym WAT.

Sprawdzanie efektów nauczania

Weryfikacja efektów kształcenia odbywać się będzie poprzez: egzaminy, kolokwia, prace (projekty) zaliczeniowe, ćwiczenia (zadania) laboratoryjne, testy, prezentacje, obserwacje
i dyskusje. Studia kończą się egzaminem końcowym połączonym obroną pracy końcowej. Podstawą do zaliczenia studiów stanowią:

 • uzyskanie ocen pozytywnych z zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów,
 • uzyskanie oceny pozytywnej z opinii pracy końcowej,
 • uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Na zakończenie absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Lp.
Wykaz przedmiotów
Sem. Formy realizacji przedmiotów i ich wymiary czasowe* Forma zakończenia zajęć
Razem Wyk. Ćwicz. lab. Ćw. Sem.
1 Zagadnienia prawne w telekomunikacji I 8 6 2 Zo
2 Podstawy z zakresu anten i propagacji fal I 18 10 4 4 Zo
3 Techniki i technologie w bezprzewodowych systemach dostępowych I 20 8 8 4 Egz.
4 Systemy telefonii komórkowej I 20 8 8 4 Zo
5 Techniki i technologie w sieciach przewodowych I 24 14 8 2 Egz.
6 Systemy rozsiewcze II 20 12 8 Zo
7 Sieci ze stosem TCP/IP II 20 8 12 Egz.
8 Techniki multimedialne II 20 12 8 Zo
9 Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego II 14 6 8 Zo
10 Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi II 14 4 8 2 Zo
11 Seminarium dyplomowe II 2 2 Z
OGÓŁEM 180 88 72 12 8

*Uwaga: liczba godzin może ulec nieznacznym zmianom

Kandydat na studia powinien w terminie do 23 września 2022 roku przesłać albo złożyć osobiście u kierownika studiów podyplomowych (bud. 47, pok. 137) następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia na załączonym formularzu,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis; w wypadku złożenia odpisu należy dostarczyć do kontroli oryginał dyplomu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć),
 • 1 fotografię (zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej – format JPG),
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone do końca września 2022 roku na podstawie przedstawionych dokumentów i kolejności zgłoszeń. W zależności od ukończonych przez kandydata studiów wyższych może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane otrzymają stosowne zawiadomienie.

Opłaty:

 • opłata rekrutacyjna: 85 zł. (nie podlega zwrotowi),
 • czesne 7 600 zł. (płatne jednorazowo lub w 3. ratach),
 • opłata za dyplom: 30 zł.

Słuchacz może uzyskać zgodę Dziekana na rozłożenie czesnego na trzy raty, pierwsza płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia studiów, druga płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia 3-tego zjazdu, trzecia płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia 6 zjazdu. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%. Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia.

Wszelkie opłaty należy wnosić na konto:
Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa 49
BH Warszawa
Nr 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z dopiskiem: WEL ISŁ

 


Studia podyplomowe prowadzone w roku 2021/2022

Zakładane efekty kształcenia

Absolwent niestacjonarnych studiów podyplomowych Systemy i sieci telekomunikacyjne posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu przewodowych i bezprzewodowych sieci i systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się działalnością telekomunikacyjną, przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, zarządzaniu i administrowaniu sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, jak również w laboratoriach naukowo-badawczych i wszelkiego rodzaju laboratoriach przemysłowych.

Absolwent potrafi konfigurować urządzenia sieciowe i końcowe w przewodowych i bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego.

Terminy zjazdów na studiach podyplomowych Systemy i sieci telekomunikacyjne

Zjazd Termin
1. 22, 23.10.2021
2. 26, 27.11.2021
3. 10, 11.12.2021
4. 28, 29.01.2022
5. 25, 26.02.2022
6. 25, 26.03.2022
7. 22, 23.04.2022
8. 20, 21.05.2022
9. 24, 25.06.2022
10. 08, 09.07.2022
Egzamin 14.10.2022

Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów w wersji elektronicznej. Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać z księgozbioru Biblioteki Głównej WAT oraz odpłatnie z bazy hotelowej, gastronomicznej oraz parkingów na terenie chronionym WAT.

Sprawdzanie efektów nauczania

Weryfikacja efektów kształcenia odbywać się będzie poprzez: egzaminy, kolokwia, prace (projekty) zaliczeniowe, ćwiczenia (zadania) laboratoryjne, testy, prezentacje, obserwacje i dyskusje. Studia kończą się egzaminem końcowym połączonym obroną pracy końcowej. Podstawą do zaliczenia studiów stanowią:

 • uzyskanie ocen pozytywnych z zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów,
 • uzyskanie oceny pozytywnej z opinii pracy końcowej,
 • uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Na zakończenie absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Lp.
Wykaz przedmiotów
Sem. Formy realizacji przedmiotów i ich wymiary czasowe* Forma zakończenia zajęć
Razem Wyk. Ćwicz. lab. Ćw. Sem.
1 Zagadnienia prawne w telekomunikacji I 8 6 2 Zo
2 Podstawy z zakresu anten i propagacji fal I 18 10 4 4 Zo
3 Techniki i technologie w bezprzewodowych systemach dostępowych I 20 8 8 4 Egz.
4 Systemy telefonii komórkowej I 20 8 8 4 Zo
5 Techniki i technologie w sieciach przewodowych I 24 14 8 2 Egz.
6 Systemy rozsiewcze II 20 12 8 Zo
7 Sieci ze stosem TCP/IP II 20 8 12 Egz.
8 Techniki multimedialne II 20 12 8 Zo
9 Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego II 14 6 8 Zo
10 Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi II 14 4 8 2 Zo
11 Seminarium dyplomowe II 2 2 Z
OGÓŁEM 180

*Uwaga: liczba godzin może ulec nieznacznym zmianom

Kandydat na studia powinien w terminie do 24 września 2021 roku przesłać albo złożyć osobiście u kierownika studiów podyplomowych (bud. 47, pok 137) następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia na załączonym formularzu, dostępnym u kierownika studiów,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis; w wypadku złożenia odpisu należy dostarczyć do kontroli oryginał dyplomu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć),
 • 1 fotografię (zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej – format JPG),
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone do końca września 2021 roku na podstawie przedstawionych dokumentów i kolejności zgłoszeń. W zależności od ukończonych przez kandydatów studiów wyższych może być przeprowadzona rozmowa  kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane otrzymają stosowne zawiadomienie.

Opłaty:

 • opłata rekrutacyjna: 85 zł. (nie podlega zwrotowi),
 • czesne  5 900 zł. (płatne jednorazowo),
 • opłata za dyplom: 30 zł.

Słuchacz może uzyskać zgodę Dziekana na rozłożenie czesnego na trzy raty, pierwsza płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia studiów, druga płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia 3-tego zjazdu, trzecia płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia 6 zjazdu. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%. Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia.

Wszelkie opłaty należy wnosić na konto:
Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa 49
BH Warszawa
Nr 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z dopiskiem: WEL ISŁ