Działalność naukowo-badawcza Zakładu obejmuje realizację interdyscyplinarnych prac prowadzonych w tematyce szeroko pojętych metod akwizycji, analizy i przetwarzania danych pomiarowych. Jej zakładanym celem jest wykorzystanie osiągnięć współczesnej inżynierii pomiarowej na potrzeby wspomagania diagnostyki obiektów technicznych i biologicznych.

Podejmowane przedsięwzięcia badawcze dotyczą, z jeden strony, zagadnień funkcjonalnych kompletnego toru pomiarowego, począwszy od doboru czujników pomiarowych poprzez układy kondycjonowania sygnałów do efektywnego sterowania procesem pomiarowym, z drugiej zaś, skupiają się na rozwijaniu zaawansowanych metod pozyskiwania informacji diagnostycznej na podstawie zebranych danych.

Szczegółowe obszary zainteresowań obejmują:

 • zintegrowane środowiska programowe w systemach pomiarowych - analiza porównawcza, tworzenie aplikacji (Agilent VEE, LabView, TestPoint, DasyLab, Genie, ATLAS);
 • nowe generacje sztucznych sieci neuronowych - prace nad uzyskiwaniem większej efektywności działania sieci w układzie klasyfikatora oraz sieci jako układu regresyjnego (sieci wykorzystujące wektory podtrzymujące SVM oraz zasady logiki rozmytej);
 • procesory sygnałowe nowych generacji - rozbudowa algorytmów oraz realizacja oprogramowania sekwencyjnego i blokowego przetwarzania danych;
 • współczesne metody cyfrowego przetwarzania sygnałów - ekstrakcja cech diagnostycznych na podstawie modelowania parametrycznego, nieliniowej analizy danych z wykorzystaniem statystyk wyższych rzędów, analizy czasowo-częstotliwościowej, aproksymacji wielomianowej;
 • niestandardowe metody pomiarowe - prace realizowane w dziedzinie sieci telekomunikacyjnych, monitorowania własności fizycznych ośrodków za pomocą fal akustycznych, mikroskopii rentgenowskiej;
 • integracja klasyfikatorów do rozwiązywania zadań rozpoznawania wzorców na potrzeby diagnostyki medycznej (arytmia serca, patologiczne drżenia kończyn, białaczka) i technicznej (lokalizacja miejsca zwarcia nieidealnego w obwodach elektrycznych);
 • opis periodycznie zmiennej w czasie impedancji systemu elektroenergetycznego;
 • opracowanie metod pomiarowych dla oceny jakości połączeń w sieci oraz oceny jakości danych bilingowych;
 • opracowanie procedur pomiaru i obliczania intensywności promieniowania z tarczy gazowej naświetlanej laserem dużej mocy;
 • opracowanie nieinwazyjnej metody pomiarowej, umożliwiającej przeprowadzanie dla celów diagnostycznych analizy fazowej sygnałów akustycznych propagujących się w mózgu człowieka;
 • opracowanie metodyki projektowania i realizacji filtru decymacyjnego o liniowej fazie, realizującego w czasie rzeczywistym filtrację sygnałów wibracji zgodnie z wymogami normy krajowej i europejskiej;

Aktualne projekty badawcze

1Na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. "Metody i sposoby ochrony i obrony przed impulsami HPM". Nr projektu DOB-1-3/1/PS/2014.
W powyższym projekcie realizuje zadanie pt. "Opracowanie koncepcji budowy przenośnego miernika wysokomocowych pól elektromagnetycznych". Nr zadania PSOB/16-062/2014/WAT/P.
Okres realizacji: 1.01.2017r. – 30.06.2021 r.

2Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej.
Numer konkursu: 1/4.1.2/2017 RANB 2. Numer projektu: POIR.04.01.02-00-0029/17.
Wymagane do zrealizowania zadania:

 1. Przygotowanie zestawów czujników dla każdego pacjenta - zadanie to wiąże się również ze sprawdzeniem działania całego układu, sprawdzeniem mocowań.
 2. Realizacji pomiarów z udziałem pacjentów - w tym zadaniu realizowane będzie dezynfekowanie zestawu czujników, mocowanie czujników, kalibracja czujników, pomiary podczas wykonywania ruchów żuchwy dla określonego wcześniej scenariusza oraz standardowe czynności po zakończeniu badania.
 3. Obróbka wyników - zadanie to będzie się skupiało na przeliczeniu i transformacji wyników do określonego, wspólnego układu współrzędnych, co ułatwi dalszą obróbkę danych oraz realizację zadań symulacyjnych.

3Innowacyjne metody i algorytmy diagnostyki medycznej w ramach projektu naukowego - grant badawczy GBMON/13-996/2018/WAT, pt. Badania podstawowe w obszarze technologii sensorowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod przetwarzania danych.