Instytut Radioelektroniki jest jednym z trzech instytutów wchodzących w skład Wydziału Elektroniki. Prowadzi kształcenie na poziomie studiów wyższych I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie), jednolitych studiów magisterskich, szkoły doktorskiej oraz kursów specjalistycznych. Potencjał naukowo - dydaktyczny Instytutu stanowi 1 profesor, 6 doktorów habilitowanych, 14 doktorów i 12 magistrów. Pracę ich wspiera 4 pracowników technicznych i 4 pracowników administracyjnych.

Instytut Radioelektroniki profiluje 5 specjalności – Systemy teledetekcyjne i Urządzenia i systemy elektroniczne dla studentów cywilnych, a także Radiolokacja, Radionawigacja oraz Radioelektroniczne urządzenia pokładowe dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych. Uczestniczy w procesie kształcenia we wszystkich grupach przedmiotów, począwszy od przedmiotów ogólnych, poprzez przedmioty podstawowe, kierunkowe, a na specjalistycznych kończąc. Realizuje zadania dydaktyczne przede wszystkim na rzecz Wydziału Elektroniki, ale uczestniczy również w kształceniu studentów na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa oraz Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Kadra Instytutu bierze także udział w realizacji zajęć w szkole doktorskiej oraz kursach specjalistycznych.

Specjalność Urządzenia i systemy elektroniczne kształci elektroników konstruktorów i eksploatatorów w zakresie budowy i działania analogowych, cyfrowych i mieszanych układów elektronicznych, układów mikrofalowych oraz współczesnych systemów elektronicznych, m.in. systemów radiofonii analogowej i cyfrowej, telewizji cyfrowej oraz satelitarnych systemów nawigacyjnych.
Absolwent posiada praktyczną umiejętność projektowania, wykonywania prototypów i testowania układów elektronicznych z wykorzystaniem nowoczesnych laboratoryjnych urządzeń pomiarowych oraz wiedzę w zakresie przetwarzania sygnałów. Zna zasady programowania układów DSP, FPGA i modułowych systemów PXI oraz posiada umiejętność programowania mikrokontrolerów w języku C. Posiada wiedzę w zakresie inżynierii obrazu i dźwięku, rozpoznawania obrazów, metod sztucznej inteligencji i baz danych, programowania obiektowego i projektowania aplikacji sieciowych.

Specjalność Systemy teledetekcyjne przygotowuje fachowców w zakresie elektronicznych sensorów wykorzystujących promieniowanie akustyczne oraz elektromagnetyczne w szerokim widmie, począwszy od fal metrowych, poprzez mikrofale, podczerwień aż do promieniowania zakresu widzialnego i ultrafioletu. Student otrzymuje wiedzę oraz nabywa umiejętności w zakresie technologii, projektowania oraz eksploatacji urządzeń laserowych, elektrooptycznych, termowizyjnych, radarowych, interferometrycznych i radiometrycznych. W szczególności zdobywa wiedzę dotyczącą syntezy algorytmów przetwarzania sygnałów i danych oraz programowego ich modelowania. Duży nacisk położony jest na projektowanie i badania cyfrowych systemów przetwarzania informacji oraz ich fuzji z uwzględnieniem zasad inżynierii oprogramowania, w tym modelowania wizualnego z wykorzystaniem języka UML.

Specjalność Radionawigacja to propozycja szerokiej gamy przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych z zakresu budowy, działania i wykorzystania systemów radionawigacyjnych. To program obejmujący wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych oraz zobrazowania informacji. Specjalność radionawigacja umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu organizacyjnego i prawnego funkcjonowania transportu lotniczego, budowy statków powietrznych i współpracy systemów naziemnych z częścią pokładową. To łączenie teorii z praktyką podczas szkoleń w bazach lotniczych umożliwiających poznanie wszystkich urządzeń i systemów zabudowanych na lotniskach i eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP.

Studia w specjalności Radiolokacja mają na celu kształcenie fachowców w zakresie budowy, eksploatacji oraz pracy bojowej sprzętu radiolokacyjnego zarówno na poziomie pojedynczego radaru, jak i systemu radiolokacyjnego. Duże znaczenie w planie studiów ww. specjalności mają również problemy walki elektronicznej. W ramach kształcenia kierunkowego student otrzymuje wiedzę w zakresie m.in. podstaw telekomunikacji, układów analogowych i cyfrowych, podstaw automatyki oraz systemów mikroprocesorowych. W ramach kształcenia specjalistycznego student otrzymuje niezbędną wiedzę oraz nabywa umiejętności w zakresie projektowania, technologii realizacji oraz eksploatacji podzespołów z zakresu techniki mikrofalowej, urządzeń nadawczo-odbiorczych, systemów antenowych, teorii radiolokacji i radionawigacji, układów przetwarzania sygnałów, transmisji danych, fuzji danych oraz urządzeń zobrazowania informacji. Dużo miejsca w planie studiów stanowią problemy programowania i technik komputerowych, a w tym zasady projektowania oraz zastosowania platform specjalizowanych.

Specjalność Radioelektroniczne urządzenia pokładowe to propozycja szerokiej gamy przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych z zakresu budowy, działania i wykorzystania urządzeń statku powietrznego emitujących, odbierających i przetwarzających sygnały radiowe. To program obejmujący wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych urządzeń radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, radiolokacyjnych oraz zobrazowania informacji. Specjalność Radioelektroniczne urządzenia pokładowe to zapoznanie ze specyfiką ruchu lotniczego, jego organizacją oraz zabezpieczeniem technicznym. To łączenie teorii z praktyką podczas szkoleń w bazach lotniczych umożliwiających poznanie urządzeń i systemów występujących na wszystkich typach statków powietrznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP.

Decyzją MON od roku akademickiego 2020/2021 treści realizowane w ramach tej specjalności będą przekazywane na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, prowadzonym przez Wydział Mechatroniki i Lotnictwa w nowoutworzonej specjalności Awionika.

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów Instytutu Radioelektroniki:

 • ośrodki wytwarzania elektroniki profesjonalnej,
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
 • nadawcy telewizyjni,
 • operatorzy telewizji kablowych,
 • firmy i przedsiębiorstwa elektroniczne,
 • linie i przedsiębiorstwa lotnicze,
 • ośrodki naukowo-badawcze,
 • ośrodki warsztatowo-remontowe,
 • centra zarządzania kryzysowego,
 • służby państwowe,
 • Siły Zbrojne RP.