W dniu 10 października 2022 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego w Wydziale Elektroniki. Uroczystość uświetniły władze uczelni, dziekani, studenci, pracownicy oraz znamienici goście. Nowy rok akademicki rozpoczęło niemal 491 studentów. W grupie tej 198 stanowią kandydaci na żołnierzy zawodowych.

W przemówieniu inauguracyjnym Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet podkreślił, że silną stroną Wydziału jest długa tradycja edukacyjna poparta posiadanymi akredytacjami na prowadzonych kierunkach studiów oraz szeroko prowadzone prace naukowo-badawcze. Zwracając się do studentów pierwszego roku, Dziekan pogratulował pomyślnych wyników rekrutacji oraz zachęcił studentów do rozsądnego wykorzystania czasu studiów, tak by ostatecznie zaowocowały wszechstronnym rozwojem naukowym, a także rozkwitem zainteresowań intelektualnych, kulturalnych i sportowych. Mówiąc do podchorążych, Dziekan podkreślił potrzebę wzmożonego wysiłku na studiach wojskowych, wynikającego z konieczności łączenia obowiązków płynących ze studiów o charakterze politechnicznym z licznymi i wymagającymi obowiązkami kandydata na żołnierza zawodowego. Podkreślił jednak, iż wzmożony wysiłek podczas studiów zaowocuje gdyż studenci studiów wojskowych, jako absolwenci otrzymują dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz patent oficerski.

Ślubowanie

W głównej części uroczystości studenci złożyli uroczyste ślubowanie. Rektor Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak wraz z Dziekanem Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Ryszardem Szpletem wręczyli symboliczne indeksy dziewięciu studentów wyróżnionym za najlepsze wyniki w procesie rekrutacji.

Najlepsze prace dyplomowe

Na podstawie wyników prac komisji konkursowej na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2021/2022 Dziekan Wydziału Elektroniki WAT prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet wyróżnił 27 prac dyplomowych. Podczas inauguracji Dziekan Wydziału wraz z prodziekanem ds. naukowych wręczyli statuetki oraz dyplomy wyróżnionym studentom.

Podziękowanie za aktywną i pełną inwencji pracę na rzecz Samorządu Studenckiego otrzymał z rąk prodziekan ds. studenckich ppor. mar. mgr inż. Maciej Mieszko Urbańczyk. Nagrodę odebrał przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu pchor. inż. Adrian Kapski. Jednocześnie pchor. inż. Adrian Kapski jako nowy przewodniczący zwrócił do studentów WATu życząc im Wytrwałości, Ambicji i Twórczości, wyrażając przekonanie iż od dzisiaj są dumnymi studentami Wydziału Elektroniki.

Wyróżnienia

Ważną częścią inauguracji były obchody jubileuszu pracy w Wojskowej Akademii Technicznej. Jubileusz 60-lecia pracy obchodził prof. dr hab. inż. Bronisław Stec, natomiast jubileusz 50-lecia obchodził dr inż. Jan Matuszewski prof. WAT.

Medal Za Zasługi dla Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej otrzymali:

 • ppłk dr inż. Marek Bugaj
 • mgr Beata Cechosz
 • Wanda Dzięciołowska
 • mgr inż. Ireneusz Kubicki
 • dr hab. inż. Adam Rosiński
 • ppłk dr inż. Piotr Serafin
 • dr inż. Adam Słowik
 • mgr inż. Piotr Szafraniec
 • dr inż. Michał Wiśnios
 • mjr dr inż. Jarosław Wojtuń

oraz instytucje współpracujące z Wydziałem Elektroniki:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej  związanej z cyklicznym udziałem w ćwiczeniach  RAMSTEIN GUARD nagrody otrzymali:

 • dr hab. inż. Jerzy Franciszek Pietrasiński, prof. WAT
 • płk dr inż. Jerzy Kwika
 • mgr inż. Janusz Karczewski
 • ppłk dr inż. Piotr Serafin
 • dr inż. Bronisław Wajszczyk
 • dr inż. Mirosław Czyżewski
 • mjr mgr inż. Paweł Kaczmarek
 • mgr inż. Michał Knioła
 • mgr inż. Tomasz Rogala
 • mgr inż. Dymitr Pietrow.

Wykład inauguracyjny

Wykład inauguracyjny pt. „Spójność sieci radiowej zorganizowanej w klastry” wygłosił dr hab. inż. Jarosław Michalak, prof. WAT.

Uroczystą inaugurację roku akademickiego uświetnił Chór Akademicki WAT pod dyrekcją dr Joanny Korczago.

zdj. Alicja Szulc