17 listopada odbył się finał konkursu „Innowator Mazowsza”, podczas którego Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodził najlepsze rozwiązania innowacyjne. Nagrody zostały wręczone przez Wicemarszałka Wiesława Raboszuka. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:

  • „Innowacyjna Firma”
  • „Innowacyjny Naukowiec”.

1 miejsce i 20 000 zł otrzymał dr inż. Kamil Bechta – za rozprawę doktorską pod tytułem: „Modeling of directional radio links and the accuracy of 5G link budget estimation” (z ang. Modelowanie radiowego łącza kierunkowego a poprawność estymacji bilansu energetycznego w systemach 5G).

Pan Kamil Bechta jest absolwentem Wydziału Elektroniki na kierunku: elektronika i telekomunikacja oraz pracownikiem firmy Nokia Solutions and Networks Sp. z o. o., z którą Wydział Elektroniki intensywnie współpracuje. Praca doktorska laureata została opracowana w formie cyklu 14 publikacji naukowych. Tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych Pan Kamil uzyskał w dyscyplinie „informatyka techniczna i telekomunikacja” w 2021 roku. Promotorem pracy jest pracownik Wydziału Elektroniki dr hab. inż. Cezary Ziółkowski, prof. WAT, promotorem pomocniczym zaś – płk dr hab. inż. Jan Kelner, prof. WAT. Nagrodzona rozprawa dotyczyła oceny poprawności estymacji bilansu energetycznego łącza radiowego w systemach 5G z punktu widzenia wspólnego modelowania charakterystyki anteny kierunkowej i zjawiska kątowego rozproszenia mocy w kanale radiowym. Poprawność tej estymacji jest istotna ze względu na jej bezpośredni wpływ na efektywność procesu planowania i optymalizacji sieci 5G.

Ideą konkursu Innowator Mazowsza jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego. Kategoria „Innowacyjny Naukowiec” adresowana jest do naukowców z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Przedmiotem zgłaszanej do konkursu pracy doktorskiej stanowić mają innowacyjne rozwiązania stosowane w możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Fot. Rafał Chwalczuk

na podstawie: innowacyjni.mazovia.pl