Zasady i warunki odbywania studiów indywidualnych

Zasady organizacji studiów indywidualnych studiów wynikają z zapisów w Regulaminie Studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przyjętego Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 37/WAT/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2023 z dnia 04 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego") oraz Normatywów procesu dydaktycznego na Wydziale Elektroniki. Zagadnienie rejestracji na kolejny semestr zostało omówione w § 24 ww. Regulaminu studiów. Regulamin jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Wojskowej Akademii Technicznej

1 Student studiów pierwszego stopnia - nie wcześniej niż po trzecim semestrze studiów, student jednolitych studiów magisterskich - nie wcześniej niż po czwartym semestrze studiów, a student studiów drugiego stopnia - od pierwszego semestru, po spełnieniu wymagań ustalonych przez dziekana, może ubiegać się o kontynuowanie studiów według indywidualnego programu studiów, zwanych dalej „studiami indywidualnymi".

2Studia indywidualne są formą kształcenia przeznaczoną dla studentów uzyskujących dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Studia te powinny zaspokajać dążenia studentów do zdobywania poszerzonej wiedzy na studiowanym kierunku.

3 Studia indywidualne mają na celu:

 1. przygotowanie absolwentów studiów do pracy naukowej lub dydaktycznej;
 2. rozwijanie osobistych zainteresowań naukowych studentów wykazujących szczególne uzdolnienia.

4Wyżej wymienione cele mogą być osiągane przez:

 1. rozszerzanie programów wybranych zajęć zawartych w obowiązującym programie studiów;
 2. dodanie do programu studiów dodatkowych zajęć.

5Zmiany w programie studiów indywidualnych nie mogą powodować nieuzyskania przez studenta efektów uczenia się określonych w obowiązującym go programie studiów.

6Student ubiegający się o studia indywidualne powinien:

 1. zwrócić się do nauczyciela akademickiego Akademii z tytułem profesora lub stopniem naukowym o objęcie go opieką naukową;
 2. wspólnie z opiekunem naukowym ustalić zmiany w programie oraz planie studiów i przedłożyć je dziekanowi.

7Odpowiedzialność za organizację i realizację programu studiów indywidualnych przez studenta ponosi jego opiekun naukowy. Opiekunem naukowym studenta realizującego studia indywidualne powinien być nauczyciel akademicki spełniający wymagania określone w Regulaminie Studiów Wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (§ 24 ust. 6)

8 W wyniku studiów indywidualnych może nastąpić skrócenie czasu trwania studiów nie więcej niż o:

 1. dwa semestry - na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich;
 2. jeden semestr - na studiach drugiego stopnia.

9Indywidualny plan studiów i program nauczania przedstawiane są do zaakceptowania przez dziekana - po pozytywnej opinii wydziałowej rady do spraw kształcenia. Szczegółowe zasady odbywania studiów indywidualnych określa wiec dziekan.

10Studia w trybie indywidualnym powinny trwać nie mniej niż dwa semestry.

11Studia indywidualne mogą być realizowane również na studiach niestacjonarnych pod warunkiem, że student wniesie opłatę rekompensującą wzrost kosztów wynikających z modyfikacji programu studiów (jeżeli wzrost kosztów nastąpi).

12Podczas konstruowania planu studiów i programu nauczania dla trybu indywidualnego – (wspólna praca studenta i opiekuna naukowego) – należy przestrzegać następujących zasad:

 • zmiany wprowadzone w programie studiów indywidualnych nie mogą powodować nieuzyskania przez studenta efektów uczenia się określonych w obowiązującym go programie studiów,
 • w programie studiów powinny być uwzględnione wszystkie zajęcia z bloku ogólnego, podstawowego i kierunkowego zawarte w podstawowym planie studiów obowiązującym studenta,
 • zmiany można wprowadzać w grupie zajęć wybieranych,
 • propozycję rezygnacji z wybranych zajęć lub ich zawężenie należy uzgodnić z dyrektorem instytutu profilującego specjalność;
 • program studiów można poszerzyć o zajęcia dodatkowe realizowane w innej specjalności wydziału, zajęcia realizowane w innych wydziałach lub uczelni;
 • liczba godzin z zajęcia, liczba punktów ECTS i rygorów (w tym rodzajów) nie mogą być mniejsze od obowiązujących w ogólnym planie studiów na danym kierunku w semestrze i w roku studiów,
 • program studiów indywidualnych powinien obejmować oprócz zajęć przewidzianych w programach studiów zajęcia dodatkowe, zmierzające do: poszerzenia zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w wybranej specjalności
 • oraz zapoznania się z podstawowymi elementami metodyki badań naukowych i przygotowania do pracy badawczej,
 • liczba punktów ECTS, wynikająca z wprowadzenia modułów dodatkowych, może w bilansie ogólnym powodować przekroczenie przez studenta limitu punktów ECTS określonego w planie ogólnym o wartość do 5%;
 • ogólną liczbę godzin w planie studiów realizowaną pod kierunkiem NA ustala się według zasady:
 • 25% ogółu godzin przewidzianych na zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia rachunkowe)
 • 100% ogółu godzin przewidzianych na ćwiczenia laboratoryjne
 • plan i program studiów indywidualnych nie może obejmować zajęć realizowanych na studiach równoległych;
 • plan studiów indywidualnych może powodować zmiany obowiązujących praktyk, ale czas ich trwania nie może być krótszy niż przewidziano to w programie kształcenia na kierunku studiów.

13Student realizujący SI uczestniczy we wszystkich zajęciach dydaktycznych zawartych w indywidualnym planie studiów i programie nauczania, zalicza rygory w terminach przewidzianych ogólnym planem studiów, a odstępstwo od tej zasady musi uzyskać akceptację nauczyciela prowadzącego dane zajęcia w celu uzgodnienia innego terminu i trybu ich zaliczenia.

14Indywidualne wnioski według ustalonego wzoru, o rozpoczęcie studiów indywidualnych, składa się do 15 lipca i 15 grudnia.

15Indywidualne wnioski studentów, o rozpoczęcie studiów według indywidualnego programu rozpatruje wydziałowa rada ds. kształcenia dwa razy w roku, przed rozpoczęciem semestru zimowego i letniego.

16W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zasad i warunków SI lub uzyskania ocen niedostatecznych, student może zostać odwołany ze SI na wniosek dziekana lub opiekuna naukowego. Student może zostać odwołany ze studiów indywidualnych również na własny wniosek. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan po uzyskaniu opinii wydziałowej rady ds. kształcenia. W decyzji ustala się tryb i warunki powrotu do podstawowego toku studiów, biorąc pod uwagę realne możliwości studenta.

Student, któremu cofnięto zgodę na studia w trybie indywidualnym, jest zobowiązany do kontynuowania studiów w trybie standardowym z koniecznością uzupełnienia modułów nieuwzględnionych w programie studiów indywidualnych.

17Studentów studiujących według indywidualnego programu studiów, z wyjątkiem odstępstw terminowych wymienionych w planie indywidualnym, obowiązuje Regulamin Studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.


Procedura naboru na studia indywidualne

Nabór na studia indywidualne w Wydziale Elektroniki WAT odbywa się następująco:

1Kwalifikowanie na studia indywidualne odbywa się na podstawie indywidualnego wniosku studenta.

2Kandydatów na SI kwalifikuje się w zasadzie spośród członków Koła Naukowego Elektroników oraz Koła Naukowego Energetyków. W uzasadnionych przypadkach można zakwalifikować studenta nie należącego do koła naukowego.

3Od kandydata na studia indywidualne wymaga się:

 1. osiągania dobrych wyników w nauce z grupy zajęć podstawowych i kierunkowych,
 2. uzyskania pozytywnej rekomendacji od przyszłego opiekuna naukowego,
 3. predyspozycji do pracy naukowej, popartej rekomendacją opiekuna naukowego lub opiekuna Koła Naukowego,
 4. zdyscyplinowania i należytego wywiązywania się z podstawowych obowiązków studenta.

4Wymóg osiągania dobrych wyników w nauce nie musi być spełniony w przypadku indywidualnych studiów sponsorowanych, kiedy firma (lub osoba prywatna) wniesie opłaty rekompensujące koszty studiów;

5Opiekun naukowy studenta ubiegającego się o studiowanie w trybie indywidualnym opracowuje przy jego aktywnym udziale plan i program studiów indywidualnych.

6Karty informacyjne zajęć opracowują nauczyciele odpowiedzialni za ich prowadzenie.

7Dokumenty o studia indywidualne są składane w dziekanacie wydziału i powinny zawierać:

8Kierownik dziekanatu po zarejestrowaniu i sprawdzeniu wniosku co do jego kompletności przekazuje do dziekana, a on dekretuje do wydziałowej rady ds. szkolenia celem uzyskania opinii.

9Wydziałowa rada ds. kształcenia ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komplet dokumentów złożonych przez studenta, uwzględniając efekty kształcenia na danym kierunku studiów oraz Uchwały Senatu WAT oraz decyzje rektora. Swoją opinię przedstawia dziekanowi. Rada może zwrócić się do opiekuna naukowego o uzupełnienie wniosku oraz przedstawienie opinii o kandydacie na studenta indywidualnego.

10Wniosek, plan i program studiów indywidualnych po pozytywnym zaopiniowaniu przez wydziałową radę ds. kształcenia akceptuje dziekan i wydaje decyzję w tej sprawie.