Podstawą organizacji studiów indywidualnych są unormowania zawarte w następujących dokumentach:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zmianami) – art. 85 ust. 1 pkt. 2. ):

„Student ma prawo do: 2) odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów "

2. Statut WAT stanowiący załącznik do uchwały Senatu WAT nr 16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tj. obwieszczenie Rektora nr 2/WAT/2019 z dnia 9 października 2019 r.) § 48 ust. 8 pkt 41 i § 92 ust. 1 pkt. 11.

  § 48 ust. 8 „Do zadań dziekana należy:
pkt 41) podejmowanie decyzji niebędących decyzjami administracyjnymi w sprawie odbywania studiów według indywidualnej organizacji kształcenia";

§ 92 ust. 1 "Do kompetencji rady do spraw kształcenia należy
pkt. 11 opiniowanie wniosków studentów wydziału o odbywanie studiów według indywidualnej organizacji studiów";

3. Regulamin Studiów WAT stanowiący załącznik do uchwały Senatu WAT nr 24/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” (tj. obwieszczenie Rektora WAT nr 3/WAT/2019 z dnia 14 października 2019 r.) :

㤠24

1. „Student studiów pierwszego stopnia - nie wcześniej niż po trzecim semestrze studiów, student jednolitych studiów magisterskich - nie wcześniej niż po piątym semestrze studiów, a student studiów drugiego stopnia - od pierwszego semestru, po spełnieniu wymagań ustalonych przez dziekana, może ubiegać się o kontynuowanie studiów według indywidualnego programu studiów, zwanych dalej „studiami indywidualnymi".”

2. Studia indywidualne są formą kształcenia przeznaczoną dla studentów uzyskujących dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Studia te powinny zaspokajać dążenia studentów do zdobywania poszerzonej wiedzy na studiowanym kierunku”
3. Studia indywidualne mają na celu:
1) przygotowanie absolwentów studiów do pracy naukowej lub dydaktycznej;
2) rozwijanie osobistych zainteresowań naukowych studentów wykazujących szczególne uzdolnienia.
3. Studia indywidualne mają na celu:
1) przygotowanie absolwentów studiów do pracy naukowej lub dydaktycznej;
2) rozwijanie osobistych zainteresowań naukowych studentów wykazujących szczególne uzdolnienia.
4. Cele wymienione w ust. 3 mogą być osiągane przez:
1) rozszerzanie programów wybranych zajęć zawartych w obowiązującym programie studiów;
2) dodanie do programu studiów dodatkowych zajęć.
5. Zmiany w programie studiów indywidualnych nie mogą powodować nieuzyskania przez studenta efektów uczenia się określonych w obowiązującym go programie studiów.
6. Student ubiegający się o studia indywidualne powinien:
1) zwrócić się do nauczyciela akademickiego Akademii z tytułem profesora lub stopniem naukowym o objęcie go opieką naukową;
2) wspólnie z opiekunem naukowym ustalić zmiany w programie oraz planie studiów i przedłożyć je dziekanowi.
7. Odpowiedzialność za organizację i realizację programu studiów indywidualnych przez studenta ponosi jego opiekun naukowy.
8. W wyniku studiów indywidualnych może nastąpić skrócenie czasu trwania studiów nie więcej niż o:
1) dwa semestry - na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich;
2) jeden semestr - na studiach drugiego stopnia.
9. Szczegółowe zasady odbywania studiów indywidualnych na danym kierunku studiów określa dziekan, po zasięgnięciu opinii wydziałowej rady do spraw kształcenia.

4. Zasady i warunki odbywania studiów według indywidualnego programu studiów w Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

5. Decyzja Dziekana w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie studiów według indywidualnego programu studiów.

 1. Studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania zwanych dalej studiami indywidualnymi (SI) ma na celu:
  1. przygotowanie absolwentów studiów do pracy naukowej i/lub dydaktycznej,
  2. rozwijanie osobistych zainteresowań naukowych studentów wykazujących szczególne uzdolnienia.
 2. Ww. cele mogą być osiągane przez:
  1. rozszerzanie programów wybranych zajęć zawartych w obowiązującym programie studiów,
  2. pogłębianie wiedzy poprzez dodanie do programu studiów dodatkowych zajęć.
 3. Odpowiedzialność za organizację i realizację programu studiów indywidualnych przez studenta ponosi jego opiekun naukowy.
 1. Studia indywidualne są formą kształcenia przeznaczoną dla uzdolnionych studentów. Studia te powinny zaspokajać dążenia studentów do zdobywania poszerzonej wiedzy w wybranej na studiowanym kierunku.
 2. Studia w trybie indywidualnym powinny trwać nie mniej niż dwa semestry.
 3. Studia indywidualne mogą być realizowane również na studiach niestacjonarnych pod warunkiem, że student wniesie opłatę rekompensującą wzrost kosztów wynikających z modyfikacji programu studiów (jeżeli wzrost kosztów nastąpi).
 4. Opiekunem naukowym studenta realizującego studia indywidualne powinien być nauczyciel akademicki spełniający wymagania określone w Regulaminie Studiów Wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (§ 24 ust. 6)
 5. Podczas konstruowania planu studiów i programu nauczania dla trybu indywidualnego – wspólna praca studenta i opiekuna naukowego – należy przestrzegać następujących zasad:
  1. Zmiany wprowadzone w programie studiów indywidualnych nie mogą powodować nieuzyskania przez studenta efektów uczenia się określonych w obowiązującym go programie studiów
  2. w programie studiów powinny być uwzględnione wszystkie zajęcia z bloku ogólnego, podstawowego i kierunkowego zawarte w podstawowym planie studiów obowiązującym studenta
  3. zmiany można wprowadzać w grupie zajęć obieranych
  4. propozycję rezygnacji z wybranych zajęć lub ich zawężenie należy uzgodnić z Dyrektorem Instytutu profilującego specjalność;
  5. program studiów można poszerzyć o zajęcia dodatkowe realizowane w innej specjalności wydziału, zajęcia realizowane w innych wydziałach lub uczelni;
  6. liczby godzin na zajęcia, liczby punktów ECTS i rygorów (w tym rodzajów) nie mogą być mniejsze od obowiązujących w ogólnym planie studiów na danym kierunku w semestrze i w roku studiów
  7. program studiów indywidualnych powinien obejmować obok zajęć przewidzianych w programach studiów zajęcia dodatkowe, zmierzające do:
   --> poszerzenia zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w wybranej specjalności
   --> zapoznania się z podstawowymi elementami metodyki badań naukowych i przygotowania do pracy badawczej
  8. liczba punktów ECTS, wynikająca z wprowadzenia modułów dodatkowych, może w bilansie ogólnym powodować przekroczenie przez studenta limitu punktów ECTS określonego w planie ogólnym o wartość do 5%;
  9. ogólną liczbę godzin w planie studiów realizowaną pod kierunkiem NA ustala się według zasady:
   --> 25% ogółu godzin przewidzianych na zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia rachunkowe
   --> 100% ogółu godzin przewidzianych na ćwiczenia laboratoryjne
  10. plan i program studiów indywidualnych nie może obejmować zajęć realizowanych na studiach równoległych;
  11. plan studiów indywidualnych może powodować zmiany obowiązujących praktyk, ale czas ich trwania nie może być krótszy niż przewidziano to w programie kształcenia na kierunku studió
 1. Podstawą zaliczenia do pensum nauczyciela akademickiego godzin realizowanych w ramach SI jest zaewidencjonowanie ich w Sprawozdaniu z Przeprowadzonych Zajęć Dydaktycznych oraz w Karcie Ewidencji Zajęć Dydaktycznych. Zajęcia prowadzone z kilkoma studentami według analogicznego programu modułu do pensum zalicza się tylko jednokrotnie.
  Te zasady należy dostosowywać do kolejnych decyzji rektora w sprawie ewidencji przeprowadzonych zajęć.
 2. Nauczycielowi akademickiemu, z racji sprawowania opieki merytorycznej nad studentami realizującymi SI, przysługuje zaliczenie do pensum dydaktycznego liczby godzin określonych w Zarządzeniu Rektora Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Pracy Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" .
 3. Indywidualny plan studiów i program nauczania przedstawiane są do zaakceptowania przez Dziekana WEL - po pozytywnej opinii wydziałowej rady do spraw kształcenia.
 4. Student realizujący SI uczestniczy we wszystkich zajęciach dydaktycznych zawartych w indywidualnym planie studiów i programie nauczania, zalicza rygory w terminach przewidzianych ogólnym planem studiów, a odstępstwo od tej zasady musi uzyskać akceptację nauczyciela prowadzącego dane zajęcia w celu uzgodnienia innego terminu i trybu ich zaliczenia.
 5. Indywidualne wnioski według ustalonego wzoru, o rozpoczęcie studiów indywidualnych, składa się do 15 lipca i 15 grudnia.
 6. Indywidualne wnioski studentów, o rozpoczęcie studiów według indywidualnego programu rozpatruje wydziałowa rada ds. kształcenia dwa razy w roku, przed rozpoczęciem semestru zimowego i letniego.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana wydziału, możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
 8. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zasad i warunków SI lub uzyskania ocen niedostatecznych, student może zostać odwołany ze SI na wniosek Dziekana lub opiekuna naukowego. Student może zostać odwołany ze studiów indywidualnych również na własny wniosek. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan po uzyskaniu opinii wydziałowej rady ds. kształcenia. W decyzji ustala się tryb i warunki powrotu do podstawowego toku studiów, biorąc pod uwagę realne możliwości studenta.
 9. Student, któremu cofnięto zgodę na studia w trybie indywidualnym, jest zobowiązany do kontynuowania studiów w trybie standardowym z koniecznością uzupełnienia modułów nieuwzględnionych w programie studiów indywidualnych.
 10. Studentów studiujących według indywidualnego programu studiów, z wyjątkiem odstępstw terminowych wymienionych w planie indywidualnym, obowiązuje Regulamin Studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Nabór na studia indywidualne w Wydziale Elektroniki WAT odbywa się następująco:

 1. Kwalifikowanie na studia indywidualne odbywa się na podstawie indywidualnego wniosku studenta (Załącznik nr 1, wniosek kwalifikacyjny na studia indywidualne).).
 2. Kandydatów na SI kwalifikuje się w zasadzie spośród członków Koła Naukowego Elektroników oraz Koła Naukowego Energetyków. W uzasadnionych przypadkach można zakwalifikować studenta nie należącego do koła naukowego.
 3. Od kandydata na studia indywidualne wymaga się:
  a) osiągania dobrych wyników w nauce z grupy zajęć podstawowych i kierunkowych,
  b) uzyskania pozytywnej rekomendacji od przyszłego opiekuna naukowego,c
  c) predyspozycji do pracy naukowej, popartej rekomendacją opiekuna naukowego lub opiekuna Koła Naukowego,
  d) zdyscyplinowania i należytego wywiązywania się z podstawowych obowiązków studenta.
 4. Wymóg osiągania dobrych wyników w nauce nie musi być spełniony w przypadku indywidualnych studiów sponsorowanych, kiedy firma (lub osoba prywatna) wniesie opłaty rekompensujące koszty studiów;
 5. Opiekun naukowy studenta ubiegającego się o studiowanie w trybie indywidualnym opracowuje przy jego aktywnym udziale plan i program studiów indywidualnych (Załącznik nr 2).
 6. Sylabusy modułów opracowują nauczyciele odpowiedzialni za ich prowadzenie.
 7. Dokumenty o studia indywidualne są składane w dziekanacie wydziału i powinny zawierać:
  -->Wniosek kwalifikacyjny na studia indywidualne (Załącznik nr 1),
  -->Indywidualny plan i program studiów (Załączniku nr 2),
  -->Zbiór danych studenta studiów indywidualnych {Załącznik nr 3).
 8. Kierownik dziekanatu po zarejestrowaniu i sprawdzeniu wniosku co do jego kompletności przekazuje do Dziekana WEL, a on dekretuje do wydziałowej rady ds. szkolenia celem uzyskania opinii.
 9. Dokumenty złożone po terminach (p. III ust. 10 niniejszych zasad) nie będą rozpatrywane przez wydziałową radę ds. kształcenia.
 10. Wydziałowa rada ds. kształcenia ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komplet dokumentów złożonych przez studenta, uwzględniając efekty kształcenia na danym kierunku studiów oraz Uchwały Senatu WAT oraz decyzje rektora. Swoją opinię przedstawia dziekanowi. Rada może zwrócić się do opiekuna naukowego o uzupełnienie wniosku oraz przedstawienie opinii o kandydacie na studenta indywidualnego.
 11. Wniosek, plan i program studiów indywidualnych akceptuje Dziekan WEL po pozytywnym zaopiniowaniu przez wydziałową radę ds. kształcenia.
 12. Zakwalifikowanie studenta na studia w trybie indywidualnym Dziekan WEL ogłasza się w decyzji zwykłej (Załącznik nr 4).
 13. Na podstawie Decyzji Dziekana WEL dokonuje się odpowiednich adnotacji w dokumentacji studiów studenta, poprzez uwzględnienie modułów zawartych w planie i programie studiów indywidualnych.
 14. Komplet dokumentów dotyczących realizacji studiów indywidualnych przekazuje się do teczki studenta.

Załącznik nr 1- Wniosek kwalifikacyjny na studia indywidualne

Załącznik nr 2 - Indywidualny plan i program studiów

Załącznik nr 3 - Zbiór danych studenta

Załącznik nr 4 Wzór decyzji Dziekana WEL o zakwalifikowaniu studenta na studia w trybie indywidualnym