ZASADY REJESTRACJI NA KOLEJNY SEMESTR STUDIÓW W WYDZIALE ELEKTRONIKI

Zasady rejestracji na kolejny semestr studiów wynikają z zapisów w Regulaminie Studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przyjętego Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 24/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. (Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego") oraz Normatywów procesu dydaktycznego w Wydziale Elektroniki. Zagadnienie rejestracji na kolejny semestr zostało omówione w § 46 ww. Regulaminu studiów. Regulamin jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej WAT.

Podstawowe zasady:

1Okresem rozliczeniowym studiów w Akademii jest semestr.

2Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć występujących w planie studiów w danym semestrze.

3Po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej, przeprowadzana jest rejestracja na kolejny semestr studiów, z tym że rejestracja na semestr powinna być przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do dnia rozpoczęcia zajęć na tym semestrze.

4Szczegółowy tryb i terminy rejestracji na studiach niestacjonarnych ustala dziekan. W terminie rejestracji student jest zobowiązany do wniesienia wymaganych opłat związanych z odbywaniem studiów.

5Student może uzyskać na kolejny semestr:

 • rejestrację bezwarunkową, gdy w dotychczasowym przebiegu studiów zaliczył wszystkie zajęcia przewidziane w planie studiów i uzyskał liczbę punktów ECTS określonych w programie studiów;
 • rejestrację warunkową, gdy w dotychczasowym przebiegu studiów:
  • uzyskał liczbę punktów ECTS wynikającą z dopuszczalnego deficytu punktów określonego przez dziekana, przed rozpoczęciem semestru, po zaopiniowaniu przez wydziałową radę do spraw kształcenia,
  • dodatkowo, w przypadku kandydatów na żołnierzy zawodowych, spełnił warunki określone w ust. 7 Regulaminu Studiów.

6W stosunku do studenta, będącego osobą cywilną, który nie spełnił warunków uzyskania rejestracji na semestr, rektor podejmuje decyzję o:

 • powtarzaniu, na pisemny wniosek studenta, semestru lub roku studiów i ponownej rejestracji na powtarzany semestr, przy spełnieniu warunku rejestracji na semestr, który jest powtarzany (nie dotyczy pierwszego semestru);
 • udzieleniu, na pisemny wniosek studenta, urlopu nieuwarunkowanego, zgodnie z zapisami § 67 RS;
 • skreśleniu z listy studentów w związku z nieuzyskaniem zaliczenia semestru w określonym przez dziekana terminie.

7Kandydat na żołnierza zawodowego nie powtarza semestru studiów.

8W stosunku do kandydata na żołnierza zawodowego, który nie spełnił warunków uzyskania rejestracji na semestr, o których mowa w ust. 6 i 7, dziekan występuje do rektora z wnioskiem o skreślenie z listy studentów w związku z nieuzyskaniem zaliczenia semestru w określonym przez dziekana terminie. Rektor po otrzymaniu wniosku zwalnia kandydata na żołnierza zawodowego ze służby kandydackiej wskutek niespełnienia wymogów określonych w regulaminie studiów.

Wymagania szczegółowe:

1Dopuszczalny łączny deficyt punktów ECTS, określony jest przez dziekana, po zaopiniowaniu przez wydziałową radę do spraw kształcenia. przy rejestracji na kolejny semestr to:

 • na II-III semestr studiów I st., JSM i II semestr studiów II st. wynosi 16 ECTS,
 • na wyższe semestry studiów I st. oraz JSM wynosi 14 ECTS,
 • na semestr dyplomowy – łączny deficyt wynosi 10 ECTS, przy założeniu uzyskania zgody Rektora na powtarzanie zajęć w semestrze dyplomowym.
  Uwaga:
 • łączny deficyt: liczba punktów ECTS studenta po odjęciu od deficytu całkowitego sumy punktów za zajęcia powtarzane,
 • zaległości w zaliczeniu modułów nie mogą być starsze niż z dwóch poprzedzających semestrów.

2Powtarzanie zajęć – ustalono, że można uzyskać zgodę na jednoczesne powtarzanie zajęć w liczbie:

 • na studiach stacjonarnych – nie więcej, niż trzy,
 • na studiach niestacjonarnych – nie więcej, niż dwa.

3Powtarzanie zajęć z ostatniego semestru studiów można zrealizować jedynie w formie powtarzania semestru lub roku studiów.

4Dodatkowym warunkiem uzyskania rejestracji na kolejny semestr jest uregulowanie przez studenta wszelkich zobowiązań finansowych względem uczelni.

5W celu zapewnienia sprawnego przebiegu rejestracji na kolejny semestr studiów należy przestrzegać zapisów Decyzji Nr 1/PRK/2013 Prorektora ds. Kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia·28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w WAT zasad dokumentowania przebiegu studiów w formie elektronicznej. Zgodnie z tą decyzją student w celu uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiów powinien:

 • najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem sesji sprawdzić w systemie USOS czy jego nazwisko jest zamieszczone w protokołach obowiązujących go zajęć  — ewentualne różnice powinien zgłosić do swojego dziekanatu (do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej);
 • sprawdzić swoją ocenę w systemie USOS w terminie 7 dni roboczych od terminu przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia — w przypadku, gdy różni się ona od uzyskanej oceny (lub jej braku), zgłosić reklamację do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;
 • sprawdzić przed zakończeniem semestru, czy wszystkie uzyskane przez niego oceny są wpisane do systemu USOS - ewentualne różnice powinien zgłosić do osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie.

Pozostałe wątki związane z rejestracją, powtarzaniem semestru lub roku studiów, udzielaniem urlopu można znaleźć w Regulaminie studiów.