HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH
DLA CYWILNYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTRONIKI W R. A. 2023/2024

Studenci cywilni Wydziału Elektroniki w r. a. 2023/2024 zgodnie z programem studiów zobowiązani są zrealizować niżej wymienione praktyki:

STOPIEŃ STUDIÓW, NABÓRRODZAJ PRAKTYKILICZBA TYGODNITERMIN REALIZACJI
Studia I stopnia [od naboru 2021]kierunkowanie mniej niż 4po VI semestrze
Studia II stopnia [od naboru 2023]specjalistycznanie mniej niż 2po I semestrze

Wyżej wymienione rodzaje praktyk obowiązują na wszystkich kierunkach studiów realizowanych w Wydziale Elektroniki:

 • Elektronika i telekomunikacja
 • Energetyka
 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Elektronika biomedyczna, specjalność profilowana przez Wydział Elektroniki
Praktyki należy realizować według następującego harmonogramu:

1Do 01.07.2024 r. - uzgodnienie miejsca odbywania i programu praktyki, zawarcie z zakładem pracy umowy „Porozumienia w sprawie praktyki studenckiej”.
Studenci mogą uzyskać zgodę do odbycia praktyki w samodzielnie wybranym zakładzie, którego profil działalności jest zgodny z kierunkiem studiów, lecz wymaga to potwierdzenia przez zakład możliwości realizacji programu praktyki. Ewentualne wątpliwości co do właściwego wyboru miejsca odbywania praktyki rozstrzyga Prodziekan ds. studenckich lub opiekun praktyk wyznaczony przez Dziekana. Możliwe jest wprowadzenie korekty programu praktyki w uzgodnieniu z zakładem stosownie do lokalnych możliwości lub oczekiwań studenta.
Wydział posiada podpisane porozumienia lub listy intencyjne dotyczące współpracy z szeregiem zakładów lub instytucji. Jednym z celów współpracy jest przyjmowanie studentów Wydziału na praktyki zawodowe. Deklarację skorzystania z tego sposobu odbycia praktyki studenci zgłaszają do 30.04.2024 r. Po załatwieniu spraw formalnych pomiędzy uczelnią a wybraną instytucją studenci otrzymują skierowania.

Student pobiera ze strony internetowej Wydziału oraz wypełnia (czytelnie, drukowanymi literami), a następnie przedkłada w wybranym zakładzie pracy do akceptacji i podpisania następujące dokumenty:

 • Porozumienia w sprawie praktyki studenckiej”, w dwóch egzemplarzach,
 • Program praktyki, odpowiednio ogólnotechnicznej, kierunkowej, specjalistycznej dla właściwego kierunku studiów.
  Na odwrocie dokumentu zawarte jest „Oświadczenie zakładu pracy przyjmującego studenta na praktykę” o możliwości realizacji proponowanego Programu Praktyk,
 • Klauzula Informacyjna Uczelni, Wojskowej Akademii Technicznej,
 • "Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków". Forma ubezpieczenia - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Studenci odbywający praktykę zawodową muszą być ubezpieczeni. Osoby, które nie posiadają ubezpieczenia NNW powinni zawrzeć je indywidualnie na okres trwania praktyki. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia są dostępne na stronie Akademii.
 • Kopia polisy NNW,
 • Jeśli zakład wymaga potwierdzenia statusu studenta należy również wypełnić "Zaświadczenie" („Wniosek do organizatora praktyki o umożliwienie jej odbycia") i złożyć w pok. 9/45 w Dziekanacie. Po uzyskaniu potwierdzenia dokument odbiera się i przekazuje do organizatora

Ww. dokumenty, po skompletowaniu i uzgodnieniu z zakładem pracy, należy złożyć w pok. 9/45. Sugeruje się rozpocząć prace uzgodnieniowe i opracowanie dokumentów począwszy od 01.04.2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia 01.07.2024 r.

2Po ok. 4 dniach po złożeniu ww. dokumentów – odbiór w pok. 9/45 „Porozumienia w sprawie praktyki studenckiej” zaakceptowanego przez Dziekana.
Porozumienie w sprawie praktyki studenckiej musi być zawarte przed rozpoczęciem praktyki!
Nie będą przyjmowane dokumenty praktyk składane po jej rozpoczęciu lub razem z zaświadczeniem o odbyciu praktyki po jej zakończeniu. Taka praktyka nie może być zaliczona.

3Od 08.07.2024 r. do 14.09.2024 r. – realizacja praktyki zawodowej, w przerwie wakacyjnej do dnia rozpoczęcia letniej sesji poprawkowej we wrześniu.
UWAGA 1: Studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować praktyki również w innym terminie pod warunkiem, że ich realizacja nie koliduje z uczestniczeniem w zajęciach dydaktycznych..
UWAGA 2: Podczas odbywania wszystkich rodzajów praktyk obowiązuje prowadzenie Dziennika praktyk, w którym odnotowuje się charakter wykonywanych zadań wraz ze spostrzeżeniami.

4Do 20.09.2024 r. – Zaliczenie praktyki powinno zostać zrealizowane do końca letniej sesji poprawkowej.
W tym celu należy dostarczyć do uczelnianego opiekuna praktyk dokumenty potwierdzające odbycie praktyki (lub dokumenty pozwalające na uzyskanie zaliczenia praktyki realizowanej w innej formie):

 1. "Zaświadczenie o odbyciu praktyki", zawierające potwierdzenie przez zakład zrealizowania programu praktyki i ocenę (nie dotyczy praktyk realizowanych w Wydziale Elektroniki WAT),
 2. Dziennik praktyk” (patrz UWAGA 2) sporządzone przez studenta, zawierające uwagi, obserwacje i wnioski wynikające z realizacji programu praktyki,
 3. Dokumenty wymienione w punkcie 1., t. j.:

Sugeruje się dostarczenie ww. dokumentów bez zbędnej zwłoki od jej zakończenia, jednak nie później niż do 20.09.2024 r.

Zgodnie z § 38 ust.12 praktyki zawodowe na studiach o profilu ogólnoakademickim zaliczane są na ocenę uogólnioną. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje, wyznaczony przez dziekana, opiekun praktyki, po zrealizowaniu przez studenta programu praktyki.

UWAGA: Terminowe zaliczenie praktyki może warunkować uzyskanie rejestracji na kolejny semestr i przyznanie stypendium.

Sposób realizacji wyżej wymienionych czynności przedstawia dokument:

„Zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych w Wydziale Elektroniki WAT”

Praktyki zawodowe, zwane dalej praktykami, realizowane są przez studentów Wydziału Elektroniki WAT stosownie do art. 107 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), Regulaminu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (§ 4, ust. 2, § 23, ust. 2, § 38, ust. 12) oraz Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 26/RKR/2021 z dnia 10 maja 2021 r. sprawie zasad odbywania praktyk zawodowych.

W praktykach biorą udział wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Elektroniki. Praktyki, zgodnie z planami studiów stanowią część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Celem praktyk jest zdobycie umiejętności i doświadczeń niezbędnych w przyszłości do wykonywania zawodu, ugruntowanie wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów oraz przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane poprzez:

 • zawarcie porozumienia w sprawie praktyki zawodowej pomiędzy uczelnią, a wybranym indywidualnie przez studenta (praktyka indywidualna) lub uczelnię (praktyka grupowa), podmiotem gospodarczym, instytucją, organem administracji państwowej, samorządowej lub inną jednostką organizacyjną;
 • potwierdzenie efektów uczenia się, uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów w ramach ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, przypisanych w danym programie studiów praktykom zawodowym;
 • udział studenta w obozie naukowo-badawczym, jeżeli charakter realizowanych zadań odpowiada programowi praktyki;
 • realizacja praktyki indywidualnej w ramach wymiany międzynarodowej lub porozumienia uczelni z instytucjami międzynarodowymi;
 • wolontariaty lub staże.

Dopuszcza się możliwość:

 • realizowania praktyk zawodowych w jednostkach organizacyjnych WAT w obszarze zadaniowym zapewniającym osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się;
 • realizacji i zaliczenia praktyk w formie alternatywnej, gwarantującej osiąganie zakładanych dla praktyk efektów uczenia się, określonych w programie studiów – w sytuacjach wyjątkowych, np. ogłoszenia na terenie kraju stanu epidemii.
  Decyzję podejmuje Dziekan;
 • realizacji praktyki zawodowej na podstawie potwierdzonej pracy zawodowej (dla studentów studiów niestacjonarnych) – rozwiązanie traktowane wyjątkowo i stosowane jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Podstawowa forma realizacji praktyki polega na bezpłatnym wykonywaniu zadań wyznaczonych przez zakład pracy przyjmujący praktykanta na podstawie porozumienia pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną, reprezentowaną przez dziekana Wydziału, a wybranym indywidualnie przez studenta podmiotem gospodarczym, organem administracji państwowej, samorządowej lub inną jednostką organizacyjną, zwaną dalej zakładem. Nie wyklucza się jednak innych indywidualnych rozwiązań, w przypadku propozycji ze strony instytucji przyjmującej na praktyki.

Praktyka powinna być wykonywana przez studentów studiów stacjonarnych w czasie wolnym od zajęć (wakacje, ferie, urlop). Studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować praktyki również w innym terminie pod warunkiem, że ich realizacja nie koliduje z uczestniczeniem w zajęciach dydaktycznych.

Praktyki mogą być realizowane w dowolnym przedsiębiorstwie pod warunkiem, że w ich trakcie student zrealizuje zadania zgodne z programem. Ewentualne wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga prodziekan Wydziału Elektroniki ds. kształcenia.
Praktykę z zasady należy realizować w miejscu zamieszkania. Wydział nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia ani innych kosztów realizacji praktyki.

W miarę posiadanych możliwości Wydział Elektroniki z udziałem instytutów profilujących specjalność studiów przygotowuje ofertę miejsc odbywania praktyk. Oferta zostanie udostępniona w połowie semestru letniego.

Bogaty zbiór propozycji można znaleźć na stronie Biura Karier WAT. W katalogu znajdują się oferty 75 firm i instytucji z różnych branż i sektorów gospodarki - opisy profili działalności, kluczowe kompetencje i wymagania stawiane wobec przyszłych pracowników. Wykaz jest uaktualniany na bieżąco.
Biuro Karier WAT
facebook.com/karierawat

Studenci odbywający praktykę zawodową muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Akademia stwarza studentom możliwość ubezpieczenia się od NNW przez cały rok akademicki. Osoby, które nie posiadają takiego ubezpieczenia muszą zawrzeć je indywidualnie na okres trwania praktyki przed jej uzgodnieniem i przedstawić wydziałowemu opiekunowi praktyk wraz z "Oświadczeniem o ubezpieczeniu" stosowną polisę.

Dziekanat, na podstawie planów studiów, opracowuje i podaje do ogólnej wiadomości "Harmonogram Realizacji Praktyk" w Wydziale Elektroniki. W dokumencie tym określa się praktyki, obowiązujące w bieżącym roku akademickim oraz terminy podstawowych czynności związanych z realizacją praktyk.

Student uzgadnia w wybranym przez siebie zakładzie możliwość realizacji praktyki. W tym celu pobiera ze strony internetowej wydziału oraz wypełnia (czytelnie drukowanymi literami), a następnie przedkłada w zakładzie do akceptacji i podpisania następujące dokumenty:

 1. Program praktyki,  odpowiednio ogólnotechnicznej, kierunkowej, specjalistycznej dla właściwego kierunku studiów.
  Na odwrocie dokumentu zawarte jest „Oświadczenie zakładu pracy przyjmującego studenta na praktykę” o możliwości realizacji proponowanego Programu Praktyk.
 2. Podpisane przez przedstawiciela uczelni oraz zakładu "Porozumienie w sprawie praktyki studenckiej", w dwóch egzemplarzach,
 3. "Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków".
 4. Klauzula Informacyjna Uczelni, Wojskowej Akademii Technicznej,
 5. Kopia polisy NNW.
 6. Jeśli zakład wymaga potwierdzenia statusu studenta należy również wypełnić "Zaświadczenie" - „Wniosek do organizatora praktyki o umożliwienie jej odbycia" (zał. nr 09) (Wzory dokumentów dla praktykantów ) i złożyć w pok. 9/45 w Dziekanacie. Po uzyskaniu potwierdzenia dokument odbiera się i przekazuje do organizatora.

Program praktyki może być dostosowany do specyfiki zakładu oraz jego możliwości organizacyjnych w toku wzajemnych uzgodnień – między wydziałem a zakładem. Jeżeli zakład proponuje wprowadzenie istotnych zmian do treści programu lub porozumienia – student występuje do dziekana z pisemnym wnioskiem o akceptację tych zmian, załączając propozycję zakładu.

Podpisane przez zakład dokumenty wymienione pod poz.1 i 2 niniejszego opracowania oraz dokument wymieniony pod poz. 3, 4 i 5 student składa w dziekanacie (p. 9/45), w terminie określonym w Harmonogramie realizacji studenckich praktyk zawodowych w WEL w celu uzyskania akceptacji Dziekana. Dokumenty te należy odebrać i okazywać na żądanie zakładu, a następnie dołączyć je do dokumentów potwierdzających realizację praktyki w celu uzyskania zaliczenia.

Jeżeli zakład pragnie zachować dla swoich potrzeb również dokumenty wymienione pod poz. 1 i 3 należy sporządzić je w dwóch egzemplarzach.

Porozumienie w sprawie praktyki studenckiej powinno być zawarte przed rozpoczęciem praktyki!
Nie będą przyjmowane dokumenty praktyk do potwierdzenia w wydziale, po jej rozpoczęciu lub razem z zaświadczeniem o odbyciu praktyki po jej zakończeniu, a taka praktyka nie będzie zaliczona.

Praktyka może być realizowana również na podstawie "Skierowania". Skierowanie studenta do odbycia praktyki jest stosowane gdy Akademia podpisała z zakładem umowę o realizacji praktyk. Wykaz zawartych umów znajduje się na stronie Akademii w zakładce Biuro Karier WAT

W przypadku realizacji praktyki w jednostkach organizacyjnych WAT, studenta obowiązują wszystkie ww. dokumenty za wyjątkiem "Porozumienia w sprawie praktyki studenckiej".

Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktyką sprawuje opiekun praktyki, powołany przez dziekana spośród nauczycieli akademickich lub pracowników wydziału. Opiekun praktyki jest przedstawicielem uczelni wobec studentów odbywających praktyki i zakładu. Kontroluje realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem, jest upoważniony do rozstrzygania wspólnie z kierownikiem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyki.

Zakład może powołać zakładowego opiekuna praktyki, którego imię i nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu student przekazuje przed rozpoczęciem praktyki do wydziałowego opiekuna praktyk.

Student realizuje zadania w zakładzie, w którym odbywa praktykę, zgodnie z programem praktyki i wytycznymi zakładowego opiekuna praktyki.

Podczas praktyki obowiązuje prowadzenie Dziennika Praktyk, w którym odnotowuje się charakter wykonywanych zadań wraz ze spostrzeżeniami. Zakładowy opiekun praktyki potwierdza zrealizowanie zadań. W uzasadnionych przypadkach wpisy do "Dziennika Praktyki" mogą zawierać opinie i oceny cząstkowe (np. gdy student odbywa praktykę w kilku komórkach organizacyjnych zakładu).

Na zakończenie praktyki opiekun wystawia opinię o realizacji przez studenta programu oraz ocenia opanowanie wymaganych umiejętności.

Na zakończenie praktyki student wypełnia "Zaświadczenie o odbyciu praktyki", zawierające potwierdzenie przez zakład zrealizowania programu praktyki i ocenę, przedstawia je do potwierdzenia podpisem i pieczątką dyrektora zakładu (lub upoważnionej przez niego osoby) oraz opatrzenia pieczęcią firmową zakładu.

Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyki wyznaczony przez dziekana (lub inna osoba upoważniona przez dziekana). W terminie rejestracji na kolejny rok studiów studenci są zobowiązani dostarczyć do tej osoby właściwe z niżej wymienionych dokumentów:

 • "Zaświadczenie o odbyciu praktyki", zawierające potwierdzenie przez zakład zrealizowania programu praktyki i ocenę (nie dotyczy praktyk realizowanych w Wydziale Elektroniki WAT),
 • Dziennik praktyk prowadzony przez studenta, zawierający opis realizowanych czynności, uwagi, obserwacje i wnioski wynikające z realizacji programu praktyki, oraz opinię i ocenę wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyki.
 • Dokumenty, wymienione w punkcie 2, t. j.:
  • Program praktyki, odpowiednio ogólnotechnicznej, kierunkowej, specjalistycznej dla właściwego kierunku studiów.
   Na odwrocie dokumentu zawarte jest „Oświadczenie zakładu pracy przyjmującego studenta na praktykę” o możliwości realizacji proponowanego Programu Praktyk.
  • Podpisane przez przedstawiciela uczelni oraz zakładu "Porozumienie w sprawie praktyki studenckiej",
  • "Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków".

Studenci mogą także ubiegać się o zaliczenie praktyki na podstawie innych form realizacji programu praktyki.

Dopuszcza się możliwość:

 • realizowania praktyk zawodowych w jednostkach organizacyjnych WAT w obszarze zadaniowym zapewniającym osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się;
 • realizacji i zaliczenia praktyk w formie alternatywnej, gwarantującej osiąganie zakładanych dla praktyk efektów uczenia się, określonych w ich programie – w sytuacjach wyjątkowych, np. ogłoszenia na terenie kraju stanu epidemii.
  Decyzję podejmuje Dziekan;
 • realizacji praktyki zawodowej na podstawie potwierdzonej pracy zawodowej (dla studentów studiów niestacjonarnych) – rozwiązanie traktowane wyjątkowo i stosowane jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Charakter wykonywanej pracy musi być związany z kierunkiem i specjalnością studiów, a wykonywane zadania zgodne z programem praktyk zapewniające osiągniecie wymaganych efektów uczenia się, przypisane do kierunku studiów.

Formy pracy studenta, będące ewentualną podstawą do zaliczenia praktyki, to:

 • własna działalność gospodarcza w branży zgodnej z kierunkiem (specjalnością) studiów;
 • praca na podstawie umowy o pracę (lecz nie pracy przed podjęciem studiów);
 • praca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 • praca na rzecz jednostek naukowo-badawczych uczelni, np. w ramach grantów;
 • udział studenta w obozie naukowo - badawczym itp., jeżeli charakter realizowanych zadań odpowiada programowi praktyki.

Aby uzyskać zaliczenie praktyki na podstawie indywidualnej pracy zarobkowej student składa u opiekuna praktyk „Wniosek skierowany do dziekana o zaliczenie praktyki” wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wykonanie pracy:

 1. umowa o dzieło lub zlecenia, albo
 2. umowa i świadectwo pracy (gdy ją zakończono), albo
 3. umowa i zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania tej umowy, albo
 4. zaświadczenie o realizacji innej formy praktyki, w tym zagranicznej praktyki indywidualnej, o której zaliczenie student występuje.

We wniosku należy wskazać rodzaj praktyki, która ma być zaliczona. Do wniosku, oprócz dokumentów, wymienionych wyżej, należy dołączyć "Dziennik praktyki", program zaliczanej praktyki oraz "Zaświadczenie o realizacji programu praktyki na podstawie pracy zawodowej" (za wyjątkiem pkt. b), zawierające potwierdzenie przez pracodawcę zrealizowania programu praktyki i ocenę.


Wzory (druki) wszystkich dokumentów, wymienionych w niniejszych „Zasadach” udostępnia się na stronie internetowej Wydziału w dziale "Wzory dokumentów"