Wniosek o odpłatne powtarzanie zajęć


Organizacja zapisów na powtarzanie zajęć w semestrze zimowym 2022/2023

1Powtarzanie zajęć regulują zapisy Regulaminu Studiów (RS) w WAT (§ 40 ust. 4 Regulaminu Studiów) oraz Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki (Decyzja Dziekana WEL Nr 82/WEL/2021 z dnia 21 maja 2021r.).
Zgodnie z Regulaminem studiów, w dniu 24.06.2022 r. mija termin uzyskania zaliczeń zajęć z semestru zimowego r. a. 2020/2021.

2Studenci, którzy do tego dnia nie uzyskali zaliczenia zajęć, obowiązujących w semestrze nieparzystym mogą wystąpić z wnioskiem do Rektora o odpłatne powtarzanie tych zajęć w semestrze zimowym r. a. 2022/2023 (Student może uzyskać zgodę na jednoczesne powtarzanie zajęć na studiach: stacjonarnych - nie więcej niż trzech, niestacjonarnych - nie więcej niż dwóch; – ww. Normy i Normatywy dydaktyczne obowiązujące w WEL).

3Decyzję w sprawie powtarzania zajęć podejmuje Rektor, na pisemny wniosek studenta. Fakt uzyskania zgody na powtarzanie zostanie umieszczony w zakładce USOS – "komentarz" w bieżącym semestrze, na tablicy ogłoszeń w dziekanacie oraz oddzielnym ogłoszeniu na stronie wydziału.

4Wnioski, zgodne z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału, należy składać do osoby odpowiedzialnej w dziekanacie za dokumentowanie przebiegu studiów zainteresowanego studenta (p. 10/45 lub 12/45), w godzinach przyjmowania studentów. Wniosek można także przesłać podpisany, zeskanowany i zapisany w pliku w formacie .pdf, na adres dziekanat.wel@wat.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2022 r. (wnioski o powtarzanie zajęć po tym terminie nie będą przyjmowane, za wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych).

5Udzielenie zgody na powtarzanie zajęć w semestrze zimowym jest możliwe tylko w przypadku gdy plany studiów przewidują ich realizację bieżącym semestrze!
To zastrzeżenie wynika z faktu wprowadzania w okresie ostatnich lat istotnych zmian w planach studiów dla kolejnych naborów.

WAŻNE REGULACJE
§ 40 RS  ust. 6  - Powtarzanie zajęć z ostatniego semestru studiów można zrealizować jedynie w formie powtarzania semestru lub roku studiów.
§ 40 RS  ust. 7 - Studentowi, który powtarza zajęcia, prowadzący zajęcia na wniosek studenta powinien uwzględnić oceny uzyskane poprzednio, zaliczające formy realizacji powtarzanych zajęć. Uwzględnienie następuje, o ile nie zmieniły się efekty uczenia się i formy realizacji zajęć, określone w karcie informacyjnej zajęć. Uwzględnienie ocen uzyskanych poprzednio może nastąpić w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć z powodu ich powtarzania.
§ 46 RS  ust.6 - w przypadku niemożności realizacji zajęć powtarzanych, dziekan może wyznaczyć zajęcia równoważne.

6Niezłożenie wniosku w terminie może powodować niespełnienie warunków rejestracji na kolejny semestr, a to z kolei może prowadzić do skreślenia z listy studentów Akademii.

7Studenci semestru dyplomowego będą mogli uzyskać zgodę na powtarzanie zajęć, o ile niezaliczone zajęcia będą realizowane w semestrze zimowym 2022/2023.

8Opłaty należy uiszczać jednorazowo, tylko na konto indywidualne studenta, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu zajęć.
Lista osób uprawnionych do powtarzania zostanie przekazana do nauczycieli nie później niż do 1.10 br.
Brak opłaty na koncie lub niedotrzymanie terminu wpłaty będzie skutkować anulowaniem decyzji o powtarzaniu, brakiem nazwiska na protokole zaliczeniowym, a to z kolei może prowadzić do anulowania zgody na rejestrację na kolejny semestr.
Wysokość opłaty za powtarzane zajęcia oblicza się mnożąc stawkę uzależnioną od naboru przez ogólną liczbę godzin powtarzanych zajęć, określoną w planie studiów. Wysokość opłaty podana jest w decyzjach Rektora i uzależniona jest od roku naboru na studia: dla naborów 2019, 2020 i 2021 – 10 zł.

9Zgoda Rektora na powtarzanie zajęć jest warunkowa i nabiera cech wykonalności po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr!!!

10Decyzje o zakwalifikowaniu studentów na odpłatne powtarzanie zajęć oraz ich organizacji zostaną podane do ogólnej wiadomości nie później niż 1.10.2022 r.

11Powtarzanie modułów może być realizowane w dwóch wariantach:

  1. w oddzielnie utworzonej grupie,
  2. w grupie studenckiej młodszego rocznika realizującej nominalny plan studiów.

Utworzenie oddzielnej grupy w celu realizacji wariantu 1 wymaga złożenia wniosków o powtarzanie zajęć i uzyskanie zgody Rektora przez minimum 15 studentów.

W wariancie 2 student po uzyskaniu zgody Rektora na powtarzanie, samodzielnie wybiera grupę studencką i wypełnia druk „Informacja o powtarzaniu zajęć”, który dostarcza do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej, w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć z powtarzanych zajęć. Niedostarczenie tego dokumentu skutkuje brakiem protokołu w USOS, co z kolei uniemożliwi nauczycielowi wpisanie oceny.


Uwaga: od r. a. 2017/2018 studenci mogą powtarzać zajęcia jednokrotnie w ciągu całego okresu studiów chyba, że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione i udokumentowane (p. Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki WAT).  Od tej zasady można uzyskać zwolnienie po złożeniu oddzielnego wniosku z uzasadnieniem.