Zasady ogólne


1. Proces przygotowania i obrony pracy dyplomowej od roku akademickiego 2022/2023 realizowany jest wyłącznie w systemie elektronicznym z wykorzystaniem aplikacji stowarzyszonej systemu USOS pod nazwą USOSAPD – Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie APD) – Zarządzenie Rektora WAT nr 38/RKR/2022 z dnia 10 maja 2022 r.

2. Ogólne zasady składania pracy dyplomowej regulują zapisy Regulaminu Studiów w WAT, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu WAT nr 37/WAT/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” (tj. Obwieszczenie Rektora WAT nr 3/WAT/2023 z dnia 4 października 2023 r.):

§ 51

1. Złożenie pracy dyplomowej przez studenta polega na przesłaniu jej wersji elektronicznej do APD, po uprzedniej akceptacji promotora, w terminie ustalonym przez dziekana (p. harmonogram czynności związanych z dyplomowaniem z wykorzystaniem APD na stronie Wydziału Elektroniki).

2. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej przez studenta jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć występujących w programie studiów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku studenta wojskowego zajęcia, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą praktyki odbywanej po terminie egzaminu dyplomowego. Dokumenty zaliczające ww. praktykę powinny być dołączone do dokumentacji studiów.

4. Student wraz z pracą dyplomową składa oświadczenie o samodzielnym jej wykonaniu (w systemie APD).

5. Student, który ma zaliczone zajęcia występujące w programie studiów, z wyjątkiem zajęć realizowanych w ostatnim semestrze (w tym zajęć powtarzanych), może wystąpić do dziekana z pisemnym wnioskiem, zaopiniowanym przez promotora, o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie dłuższym jednak niż do czasu zakończenia zorganizowanych zajęć w następnym semestrze. Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w ust. 1 (wzór wniosku jest dostępny na stronie Wydziału Elektroniki w zakładce „Wzory dokumentów”).

6. Student może tylko jednokrotnie występować o przesunięcie terminu złożenia pracy  dyplomowej, o którym mowa w ust. 5.

7. W przypadku studentów ostatniego semestru studiów powtarzających zajęcia, dziekan może zmienić ustalony zgodnie z ust. 1 termin złożenia pracy dyplomowej.

8. Student, któremu przesunięty został termin złożenia pracy dyplomowej o semestr studiów nie może ubiegać się o powtarzanie ostatniego semestru studiów.

§ 52

1. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w ustalonym przez dziekana terminie oraz nie uzyskał zgody na przesunięcie tego terminu, zostaje skreślony z listy studentów.

2. Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w ustalonym przez dziekana terminie, może ubiegać się o wznowienie studiów na zasadach określonych w § 29 (Regulaminu studiów w WAT).

Realizacja procesu dyplomowania


1. Po zatwierdzeniu przez dziekana wykazu prac dyplomowych promotor wypełnia i podpisuje w systemie APD formularz wniosku z tematem pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim oraz zadaniami dyplomowymi w brzmieniu tożsamym z treścią zadania dyplomowego wydanego studentowi.

2. Po otrzymaniu zatwierdzonego przez dziekana zadania do pracy dyplomowej, student podpisuje w systemie APD formularz wniosku sporządzony i podpisany przez promotora. Opracowuje również, w postaci oddzielnego i podpisanego przez siebie dokumentu, kalendarzowy plan wykonania pracy dyplomowej, który podlega akceptacji promotora (formularz planu znajduje się na stronie Dziekanatu WEL w zakładce „Wzory dokumentów”). Kalendarzowy plan służy do bieżącej kontroli przez promotora postępów realizacji pracy.

3. Wypełnione i podpisane w APD przez promotora i studenta formularze wniosków są sprawdzane i zatwierdzane w systemie APD przez powołane do tego celu komisje instytutowe. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, formularze są zwracane promotorom do poprawy.

4. Praca dyplomowa przygotowywana jest z uwzględnieniem uwag redakcyjnych dla dyplomantów Wydziału Elektroniki (uwagi są dostępne na stronie Wydziału Elektroniki w zakładce „Wzory dokumentów”).

5. Wyznaczeni pracownicy instytutów wprowadzają do systemu USOS dane dotyczące recenzentów prac dyplomowych z zatwierdzonego przez dziekana wykazu.

6. Ustaloną z promotorem ostateczną wersję pracy dyplomowej student wprowadza w postaci pliku elektronicznego do systemu APD logując się pod adresem: https://usosapd.wat.edu.pl. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie danych o pracy dyplomowej, czyli streszczenia i słów kluczowych w języku polskim i angielskim oraz zatwierdzenie oświadczenia o samodzielności i braku naruszeń praw autorskich. Po zatwierdzeniu oświadczenia wprowadza się plik elektroniczny z pracą oraz załączniki. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów technicznych wprowadzania pracy do APD można znaleźć na https://usosapd.wat.edu.pl w zakładce INFORMACJE. Wprowadzony plik z pracą musi spełniać następujące warunki:

 1. Format pliku: PDF.
 2. Nazwa pliku: 3-literowy skrót Uczelni, myślnik, numer albumu studenta, myślnik, data wysłania w formacie DD.MM.RRRR, np. WAT-12345-19.01.2023.pdf.
 3. Zawartość pliku z pracą: strona tytułowa, 3 strony z napisem „strona celowo pozostawiona pusta”, spis treści z odwołaniem do załączników, treść pracy dyplomowej, bibliografia oraz oświadczenie o zgodzie na udostępnianie pracy na ostatniej stronie (wzory pierwszej i ostatniej strony pracy są dostępne na stronie Wydziału Elektroniki w zakładce „Wzory dokumentów”).
 4. Załączniki: praca może zawierać załączniki w postaci dodatkowych stron w pliku z pracą lub w postaci odrębnych plików, które po archiwizacji ZIP, RAR lub 7Z należy również wprowadzić do APD. Jako nazwę pliku z załącznikami należy przyjąć 3-literowy skrót Uczelni, myślnik, numer albumu studenta, myślnik, „załączniki”, np. WAT-12345-załączniki.zip. Obowiązkowym załącznikiem dołączanym w APD w oddzielnym pliku PDF jest dobrej jakości skan zadania do pracy dyplomowej, podpisany przez promotora, dyrektora instytutu i zatwierdzony przez dziekana. Jako nazwę pliku z zadaniem dyplomowym należy przyjąć 3-literowy skrót Uczelni, myślnik, numer albumu studenta, myślnik, „zadanie”, np. WAT-12345-zadanie.pdf.
 5. Rozmiar wprowadzonych plików: nie większy niż 15 MB.

7. Wgrana do systemu APD praca jest za jego pośrednictwem przekazywana przez promotora do przeprowadzenia badania antyplagiatowego w systemie JSA. W przypadku udowodnienia plagiatu, promotor wystawia ocenę „niedostateczny”, a także występuje z wnioskiem do rektora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do studenta, będącego autorem pracy (§ 50, ust. 10 Regulaminu studiów w WAT).

8. Promotor i recenzent recenzują pracę w systemie APD w sposób opisowy w oparciu o przewidziane dla nich punkty formularza recenzji (obowiązujące punkty recenzji dostępne są na stronie Wydziału Elektroniki w zakładce „Wzory dokumentów”). Podsumowanie pozytywnej recenzji powinno zawierać stwierdzenie „Praca dyplomowa spełnia wymagania stawiane pracom inżynierskim/magisterskim”. W przypadku wystawienia przez promotora oceny „niedostateczny”, student zostaje skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w ustalonym przez dziekana terminie, a praca nie podlega recenzowaniu przez recenzenta.

9. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy:

a) Dokonać weryfikacji danych osobowych w dziekanacie u osoby prowadzącej przebieg studiów (p. 10/45 lub 12A/45).

b) Sprawdzić stan wpisów swoich ocen w USOS i zgłosić zastrzeżenia do osób upoważnionych do dokonywania wpisów

c) Uregulować wszystkie zobowiązania wobec Akademii, w tym rozliczenie z promotorem, dziekanatem (m. in. należności finansowe), biblioteką oraz domem studenckim (tylko studenci cywilni). Fakt rozliczenia potwierdzany jest wypełnieniem elektronicznej obiegówki. Dostęp do elektronicznej obiegówki

d) Dostarczyć do dziekanatu raport z JSA podpisany przez promotora.

10. Studenci zainteresowani umieszczeniem w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów nagród i osiągnięć uzyskanych w czasie studiów, składają w dziekanacie stosowny wniosek (wzór wniosku jest dostępny na stronie Wydziału Elektroniki, w zakładce „Wzory dokumentów”). Czynność tą należy wykonać nie później niż na dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym.

11. Do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dziekan, w drodze decyzji, powołuje oddzielnie dla każdego kierunku studiów komisje egzaminu dyplomowego, wyznaczając ich przewodniczących, zastępców i sekretarzy.

12. Propozycję planu egzaminów dyplomowych przedstawiają do zatwierdzenia dziekanowi przewodniczący komisji egzaminów dyplomowych. Stosowny wniosek składa się w dziekanacie co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem egzaminów.

13. Dokładny termin egzaminu dyplomowego ustala osobiście student z sekretarzem komisji egzaminu dyplomowego nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem obrony. Egzamin odbywa się przed podkomisją właściwą dla uzyskiwanej specjalności. Propozycję składu podkomisji egzaminu dyplomowego, termin oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu ustala przewodniczący komisji.

14. Student przystępuje do egzaminu dyplomowego, którego przebieg dokumentowany jest w systemie APD.

15. Pracownik dziekanatu niezwłocznie po egzaminie dyplomowym drukuje z systemu USOS APD następujące dokumenty:

 • protokół egzaminu dyplomowego,
 • recenzję promotora,
 • recenzję recenzenta,
 • kartę pracę dyplomowej,
 • oświadczenie studenta o samodzielności wykonania pracy i braku naruszeń praw autorskich oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.

12. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku ukończenia studiów, absolwent w terminie do 30 dni od dnia ukończenia studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy. Zgodnie z § 58 ust. 6, na wniosek studenta lub absolwenta wydaje się dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu w języku polskim lub w języku obcym. Za wydanie dodatkowego odpisu w języku obcym Uczelnia pobiera opłatę w wysokości 20 zł za odpis dyplomu i 20 zł za odpis suplementu. Wzory wniosków są dostępne na stronie Wydziału Elektroniki w zakładce „Wzory dokumentów”.

16. Absolwent po egzaminie dyplomowym jest zobowiązany do wypełnienia elektronicznej ankiety absolwenta. Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ankieter.wat.edu.pl/

17. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, Dz.U. 2021 poz. 661) Elektroniczna legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DYPLOMOWANIEM
Z WYKORZYSTANIEM APD w r. a. 2023/2024

Lp.CzynnośćWykonawcyTerminUwagi
STATUS PRACY: PRZYGOTOWANIE TEMATÓW I ZADAŃ PRAC DYPLOMOWYCH
1Przygotowanie przez Instytuty profilujące wykazów proponowanych tematów prac dyplomowych. Wykazy wykonuje się odpowiednio dla kierunku oraz poziomu studiówInstytutyprzekazuje się do dziekanatu najpóźniej na miesiąc przed semestrem, w którym realizowane jest seminarium przeddyplomowe: przed piątym semestrem, po zaopiniowaniu przez Prodziekana właściwego ds. kształcenia wykazy zatwierdza Dziekan.Na ustalonych drukach. Do wykazu tematów dołącza się wykaz ewentualnych nakładów finansowych w przypad-ku planowania realizacji praktycznej
2Wprowadzenie przez promotorów propozycji formularzy wniosków do systemu APD - usosapd.wat.edu.plPromotorzyprzed rozpoczęciem semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowePropozycje tematów zatwierdzonych przez dziekana
3Seminarium przeddyplomowe zakończone wyborem tematu przez studentaStudenci i osoby prowadzące seminariado końca semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowePo zakończonej sesji poprawkowej
4Dostarczenie z Instytutów list z tematami prac wybranych przez studentów do zatwierdzenia przez DziekanaDyrektorzy Instytutówpo zakończeniu semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomoweDo dwóch tygodni od zakończenia sesji poprawkowej
5Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana (po ocenie merytorycznej i po ewent. skierowaniu do poprawy)Dziekando 30.06.2023 r.Na ustalonych drukach. Do wykazu tematów dołącza się wykaz ewentualnych nakładów finansowych w przypadku planowania realizacji praktycznej
6Powołanie komisji instytutowych do weryfikacji wniosków i zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w APDDziekando 21.09.2023 r.Skład komisji: Z-ca Dyrektora Instytutu profilującego specjalność, kierownicy zakładów
7Wypełnienie i podpisanie w systemie APD formularza wniosku z zatwierdzonym przez Dziekana tematem pracy dyplomowej oraz zadaniami dyplomowymiPromotorzy i dyplomancido 26.09.2023 r.
8Weryfikacja zgodności formularza wniosku (w APD) z wykazem tematów zatwierdzonym przez dziekana, poprawności wprowadzonych zadań dyplomowych i zatwierdzenie formularzy wniosków (po ew. skierowaniu do poprawy)Komisje instytutoweSN: do 27.09.2023 r. SS: do 02.10.2023 r.
9Przekazanie do zatwierdzenia przez dziekana zadań do prac dyplomowych w wersji drukowanejDyrektorzy Instytutównie później niż 3 dni przed pierwszym seminarium dyplomowym
10Pierwsze seminarium i wręczenie zadań do prac dyplomowychDyrektorzy Instytutównie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze dyplomowymdo 05.10.2023
STATUS PRACY: PRACA W REALIZACJI
11Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji prac dyplomowychDyrektorzy Instytutównie później niż 6 tygodni od wręczenia zadań do prac dyplomowychNa podstawie: odbioru zadania, udział w semi-nariach, plus opinia promotora
12Student dostarcza do dziekanatu osiągnięcia, które znajdą się w suplemencie (po polsku i angielsku według wzoru. Wykaz powinien zawierać m. in.: 1) NAGRODY- nagrody i wyróżnienia; 2) OSIĄGNIĘCIA STUDENTA: publikacje, konferencje, kursy.)Dyplomantdo 18.01.2024 r.„Wniosek o wpisanie osiągnięć do suplementu” student dostarcza do dziekanatu wraz z oryginałami potwierdzającymi wymieniane osiągnięcia.
13Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeńDyrektorzy Instytutówzalecane – po trzecim seminarium
14Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków studiów: "elektronika i telekomunikacja" "energetyka" i „mikroelektronika” na bieżący rok akademicki i przedstawienie do zatwierdzenia przez DziekanaKierownik dziekanatu Dyrektorzy Instytutówdo 01.10.2023
15Instruktaż dla sekretarzy komisji egzaminu dyplomowegoProdziekan ds. kształcenia i rozwojuKierownik dziekanatudo 15.01 2024
16Ostatnie seminarium dyplomoweStudenci i prowadzący seminariado 18.01.2024 r.
17Dostarczenie do dziekanatu wykazu recenzentów do zatwierdzenia przez DziekanaDyrektorzy Instytutów5 dni po przedostatnim seminarium
18Zatwierdzenie przez Dziekana wykazów recenzentów prac dyplomowych (po. ew. skierowaniu do poprawy)Dziekando 10.01.2024 r.
19Wprowadzenie do USOSadm danych Recenzentów, zatwierdzonych przez DziekanaInstytuty - upoważnione osobydo 20.01.2024 r.
20Wprowadzenie przez Studenta do APD następujących elementów: 1.pracy dyplomowej, 2.formularza zadania do pracy dyplomowej dyplomowymi (w wersji pdf), 3.wymaganych załączników, 4. zatwierdzenie oświadczenia o samodzielności. Zgodnie z § 51 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów WATStudencido 22.01.2024 r.Złożenie pracy dyplomowej przez studenta polega na przesłaniu jej wersji elektronicznej do APD, po uprzedniej akceptacji przez promotora, w terminie ustalonym przez dziekana. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej przez studenta jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć występujących w programie studiów
21Składanie wniosków o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, zgodnie z § 51, ust. 6 Regulaminu studiów Uwaga: Student może tylko jednokrotnie występować o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, § 51, ust. 7 Regulaminu studiówStudencido 22.01.2024 r.
22Sprawdzenie pracy w JSA poprzez moduł APD, zatwierdzenie oświadczenia o kierowaniu pracą, wprowadzenie opinii do APD i jej zatwierdzeniePromotorzydo 24.01.2024 r.
23Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu pracy komisji egzaminu dyplomowego (z wykazem składów podkomisji) Harmonogram pracy komisji (terminy przeprowadzania egzaminu dyplomowego) zatwierdza dziekan.Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego Dziekannie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych
24Uzyskanie zaliczeń zajęć z programu studiówStudencido 25.01.2024 r.
25Wprowadzenie recenzji do APD i jej zatwierdzenieRecenzencido 27.01.2024 r.
26Obliczenie i wprowadzenie do APD średniej z ocen ze studiówDziekanatdo 27.01.2024 r.
STATUS PRACY: PRACA GOTOWA DO OBRONY
27Egzaminy dyplomowe z użyciem APD**)Komisje i dyplomanci01.02-07.02.2024 r. Termin rezerwowy: 08.02.2024 r. (do godz. 12.00)
28Nadanie numeru dyplomu i uzupełnienie wymaganych danych w systemie USOSadmDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie, USOSadm
29Zlecenie wykonania dyplomuDziekanatUSOSadm
30Wydruk protokołu, karty dyplomanta i innych dokumentów z egzaminu oraz ich archiwizacjaDziekanatNa bieżąco, USOSadm
31Sprawdzenie kompletności w dziekanacie i ewentualne dostarczenie do dziekanatu podpisanych dokumentów w formie wydruku z systemu USOS APD: - protokołu egzaminu dyplomowego, - opinii promotora, - opinii recenzenta, - raportu z JSA, - Karty Pracy DyplomowejSekretarz komisji egzaminu dyplomowegoPracownik dziekanatuNa bieżąco, niezwłocznie po egzaminie
32Wykonanie suplementu do dyplomuDziekanatNiezwłocznie po egzaminie
33Wypełnienie elektronicznej ankiety absolwenta - https://ankieter.wat.edu.plAbsolwentPo egzaminie dyplomowym
34Wręczenie dyplomów i suplementówDziekan dziekanatW terminie do 30 dni od ukończenia studiów

** - Rejestracja kandydatów na II stopień studiów: od 1 stycznia do 08 lutego 2024 r.

Lp.CzynnośćWykonawcyTerminUwagi
STATUS PRACY: PRZYGOTOWANIE TEMATÓW I ZADAŃ PRAC DYPLOMOWYCH
1Przygotowanie przez Instytuty profilujące wykazów proponowanych tematów prac dyplomowych. Wykazy wykonuje się odpowiednio dla kierunku oraz poziomu studiówInstytutyprzekazuje się do dziekanatu najpóźniej na miesiąc przed semestrem, w którym realizowane jest seminarium przeddyplomowe: przed pierwszym semestrem, po zaopiniowaniu przez Prodziekana właściwego ds. kształcenia wykazy zatwierdza Dziekan.Na ustalonych drukach. Do wykazu tematów dołącza się wykaz ewentualnych nakładów finansowych w przypad-ku planowania realizacji praktycznej
2Wprowadzenie przez promotorów propozycji formularzy wniosków do systemu APDPromotorzyprzed rozpoczęciem semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowePropozycje tematów zatwierdzonych przez dziekana
3Seminarium przeddyplomowe zakończone wyborem tematu przez studentaStudenci i osoby prowadzące seminariado końca semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowePo zakończonej sesji poprawkowej
4Dostarczenie z Instytutów list z tematami prac wybranych przez studentów do zatwierdzenia przez DziekanaDyrektorzy Instytutówpo zakończeniu semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomoweDo dwóch tygodni od zakończenia sesji poprawkowej
5Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana (po ocenie merytorycznej i po ewent. skierowaniu do poprawy)Dziekando 30.11.2023 r.Na ustalonych drukach. Do wykazu tematów dołącza się wykaz ewentualnych nakładów finansowych w przypadku planowania realizacji praktycznej
6Powołanie komisji instytutowych do weryfikacji wniosków i zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w APDDziekando 21.09.2023 r.Skład komisji: Z-ca Dyrektora Instytutu profilującego specjalność, kierownicy zakładów
7Wypełnienie i podpisanie w systemie APD formularza wniosku z zatwierdzonym przez Dziekana tematem pracy dyplomowej oraz zadaniami dyplomowymiPromotorzy i dyplomancido 16.12.2023 r.
8Weryfikacja zgodności formularza wniosku (w APD) z wykazem tematów zatwierdzonym przez dziekana, poprawności wprowadzonych zadań dyplomowych i zatwierdzenie formularzy wniosków (po ew. skierowaniu do poprawy)Komisje instytutowedo 30.12.2023 r.
9Przekazanie do zatwierdzenia przez dziekana zadań do prac dyplomowych w wersji drukowanejDyrektorzy Instytutów2 tygodnie przed pierwszym seminarium dyplomowym
10Pierwsze seminarium i wręczenie zadań do prac dyplomowychDyrektorzy Instytutównie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze dyplomowymdo 09.03.2023 r.
STATUS PRACY: PRACA W REALIZACJI
11Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji prac dyplomowychDyrektorzy Instytutównie później niż 6 tygodni od wręczenia zadań do prac dyplomowychNa podstawie: odbioru zadania, udział w semi-nariach, plus opinia promotora
12Student dostarcza do dziekanatu osiągnięcia, które znajdą się w suplemencie (po polsku i angielsku według wzoru. Wykaz powinien zawierać m. in.: 1) NAGRODY- nagrody i wyróżnienia; 2) OSIĄGNIĘCIA STUDENTA: publikacje, konferencje, kursy.)Dyplomantdo 26.05.2024 r.„Wniosek o wpisanie osiągnięć do suplementu” student dostarcza do dziekanatu wraz z oryginałami potwierdzającymi wymieniane osiągnięcia.
13Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeńDyrektorzy Instytutówzalecane – po trzecim seminarium
14Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków studiów: "elektronika i telekomunikacja" "energetyka" i „mikroelektronika” na bieżący rok akademicki i przedstawienie do zatwierdzenia przez DziekanaKierownik dziekanatu Dyrektorzy Instytutówdo 01.10.2023
15Instruktaż dla sekretarzy komisji egzaminu dyplomowegoProdziekan ds. kształcenia i rozwojuKierownik dziekanatudo 10.04.2024 r.
16Ostatnie seminarium dyplomoweStudenci i prowadzący seminariado 26.05.2024 r.
17Dostarczenie do dziekanatu wykazu recenzentów do zatwierdzenia przez DziekanaDyrektorzy Instytutów5 dni po przedostatnim seminarium
18Zatwierdzenie przez Dziekana wykazów recenzentów prac dyplomowych (po. ew. skierowaniu do poprawy)Dziekando 30.05.2024 r.
19Wprowadzenie do USOSadm danych Recenzentów, zatwierdzonych przez DziekanaInstytuty - upoważnione osobydo 12.06.2024 r.
20Wprowadzenie przez Studenta do APD następujących elementów: 1.pracy dyplomowej, 2.formularza zadania do pracy dyplomowej dyplomowymi (w wersji pdf), 3.wymaganych załączników, 4. zatwierdzenie oświadczenia o samodzielności. Zgodnie z § 51 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów WATStudencido 18.06.2024 r.Złożenie pracy dyplomowej przez studenta polega na przesłaniu jej wersji elektronicznej do APD, po uprzedniej akceptacji przez promotora, w terminie ustalonym przez dziekana. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej przez studenta jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć występujących w programie studiów
21Składanie wniosków o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, zgodnie z § 51, ust. 6 Regulaminu studiów Uwaga: Student może tylko jednokrotnie występować o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, § 51, ust. 7 Regulaminu studiówStudencido 18.06.2024 r.
22Sprawdzenie pracy w JSA poprzez moduł APD, zatwierdzenie oświadczenia o kierowaniu pracą, wprowadzenie opinii do APD i jej zatwierdzeniePromotorzydo 18.06.2024 r.
23Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu pracy komisji egzaminu dyplomowego (z wykazem składów podkomisji) Harmonogram pracy komisji (terminy przeprowadzania egzaminu dyplomowego) zatwierdza dziekan.Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego Dziekannie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych
24Uzyskanie zaliczeń zajęć z programu studiówStudencido 24.06.2024 r.
25Wprowadzenie recenzji do APD i jej zatwierdzenieRecenzencido 26.06.2024 r.
26Obliczenie i wprowadzenie do APD średniej z ocen ze studiówDziekanatdo 26.06.2024 r.
STATUS PRACY: PRACA GOTOWA DO OBRONY
27Egzaminy dyplomowe z użyciem APDKomisje i dyplomanci01.07-06.07.2024 r.
28Nadanie numeru dyplomu i uzupełnienie wymaganych danych w systemie USOSadmDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie, USOSadm
29Zlecenie wykonania dyplomuDziekanatUSOSadm
30Wydruk protokołu, karty dyplomanta i innych dokumentów z egzaminu oraz ich archiwizacjaDziekanatNa bieżąco, USOSadm
31Sprawdzenie kompletności w dziekanacie i ewentualne dostarczenie do dziekanatu podpisanych dokumentów w formie wydruku z systemu USOS APD: - protokołu egzaminu dyplomowego, - opinii promotora, - opinii recenzenta, - raportu z JSA, - Karty Pracy DyplomowejSekretarz komisji egzaminu dyplomowegoPracownik dziekanatuNa bieżąco, niezwłocznie po egzaminie
32Wykonanie suplementu do dyplomuDziekanatNiezwłocznie po egzaminie
33Wypełnienie elektronicznej ankiety absolwenta - https://ankieter.wat.edu.plAbsolwentPo egzaminie dyplomowym
34Wręczenie dyplomów i suplementówDziekan dziekanatW terminie do 30 dni od ukończenia studiów

Lp.CzynnośćWykonawcyTerminUwagi
STATUS PRACY: PRZYGOTOWANIE TEMATÓW I ZADAŃ PRAC DYPLOMOWYCH
1Przygotowanie przez Instytuty profilujące wykazów proponowanych tematów prac dyplomowych. Wykazy wykonuje się odpowiednio dla kierunku oraz poziomu studiówInstytutyprzekazuje się do dziekanatu najpóźniej na miesiąc przed semestrem, w którym realizowane jest seminarium przeddyplomowe: przed siódmym semestrem, po zaopiniowaniu przez Prodziekana właściwego ds. kształcenia wykazy zatwierdza Dziekan.Na ustalonych drukach. Do wykazu tematów dołącza się wykaz ewentualnych nakładów finansowych w przypad-ku planowania realizacji praktycznej
2Wprowadzenie przez promotorów propozycji formularzy wniosków do systemu APD***)Promotorzyprzed rozpoczęciem semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowePropozycje tematów zatwierdzonych przez dziekana
3Seminarium przeddyplomowe zakończone wyborem tematu przez studentaStudenci i osoby prowadzące seminariado końca semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowePo zakończonej sesji poprawkowej
4Dostarczenie z Instytutów list z tematami prac wybranych przez studentów do zatwierdzenia przez DziekanaDyrektorzy Instytutówpo zakończeniu semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomoweDo dwóch tygodni od zakończenia sesji poprawkowej
5Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana (po ocenie merytorycznej i po ewent. skierowaniu do poprawy)Dziekando 01.10.2023 r.Na ustalonych drukach. Do wykazu tematów dołącza się wykaz ewentualnych nakładów finansowych w przypadku planowania realizacji praktycznej
6Powołanie komisji instytutowych do weryfikacji wniosków i zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w APDDziekando 21.09.2023 r.Skład komisji: Z-ca Dyrektora Instytutu profilującego specjalność, kierownicy zakładów
7Wypełnienie i podpisanie w systemie APD formularza wniosku z zatwierdzonym przez Dziekana tematem pracy dyplomowej oraz zadaniami dyplomowymiPromotorzy i dyplomancido 18.10.2023 r.
8Weryfikacja zgodności formularza wniosku (w APD) z wykazem tematów zatwierdzonym przez dziekana, poprawności wprowadzonych zadań dyplomowych i zatwierdzenie formularzy wniosków (po ew. skierowaniu do poprawy)Komisje instytutowedo 20.10.2023 r.
9Przekazanie do zatwierdzenia przez dziekana zadań do prac dyplomowych w wersji drukowanejDyrektorzy Instytutów2 tygodnie przed pierwszym seminarium dyplomowym
10Pierwsze seminarium i wręczenie zadań do prac dyplomowychDyrektorzy InstytutówZaplanować do 10 h seminarium. z planu semestru letniegodo 25.10.2023 r.
STATUS PRACY: PRACA W REALIZACJI
11Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji prac dyplomowychDyrektorzy Instytutównie później niż 6 tygodni od wręczenia zadań do prac dyplomowychNa podstawie: odbioru zadania, udział w semi-nariach, plus opinia promotora
12Student dostarcza do dziekanatu osiągnięcia, które znajdą się w suplemencie (po polsku i angielsku według wzoru. Wykaz powinien zawierać m. in.: 1) NAGRODY- nagrody i wyróżnienia; 2) OSIĄGNIĘCIA STUDENTA: publikacje, konferencje, kursy.)Dyplomantdo 06.04.2024 r.„Wniosek o wpisanie osiągnięć do suplementu” student dostarcza do dziekanatu wraz z oryginałami potwierdzającymi wymieniane osiągnięcia.
13Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeńDyrektorzy Instytutówzalecane – po trzecim seminarium
14Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków studiów: "elektronika i telekomunikacja" "energetyka" i „mikroelektronika” na bieżący rok akademicki i przedstawienie do zatwierdzenia przez DziekanaKierownik dziekanatu Dyrektorzy Instytutówdo 01.10.2023
15Instruktaż dla sekretarzy komisji egzaminu dyplomowegoProdziekan ds. kształcenia i rozwojuKierownik dziekanatudo 10.04.2024 r.
16Ostatnie seminarium dyplomoweStudenci i prowadzący seminariado 06.04.2024 r.
17Dostarczenie do dziekanatu wykazu recenzentów do zatwierdzenia przez DziekanaDyrektorzy Instytutów5 dni po przedostatnim seminarium
18Zatwierdzenie przez Dziekana wykazów recenzentów prac dyplomowych (po. ew. skierowaniu do poprawy)Dziekando 22.03.2024 r.
19Wprowadzenie do USOSadm danych Recenzentów, zatwierdzonych przez DziekanaInstytuty - upoważnione osobydo 05.04.2024 r.
20Wprowadzenie przez Studenta do APD następujących elementów: 1.pracy dyplomowej, 2.formularza zadania do pracy dyplomowej dyplomowymi (w wersji pdf), 3.wymaganych załączników, 4. zatwierdzenie oświadczenia o samodzielności. Zgodnie z § 51 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów WATStudencido 17.04.2024 r.Złożenie pracy dyplomowej przez studenta polega na przesłaniu jej wersji elektronicznej do APD, po uprzedniej akceptacji przez promotora, w terminie ustalonym przez dziekana. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej przez studenta jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć występujących w programie studiów
21Składanie wniosków o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, zgodnie z § 51, ust. 6 Regulaminu studiów Uwaga: Student może tylko jednokrotnie występować o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, § 51, ust. 7 Regulaminu studiówStudencido 17.04.2024 r.
22Sprawdzenie pracy w JSA poprzez moduł APD, zatwierdzenie oświadczenia o kierowaniu pracą, wprowadzenie opinii do APD i jej zatwierdzeniePromotorzydo 18.04.2024 r.
23Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu pracy komisji egzaminu dyplomowego (z wykazem składów podkomisji) Harmonogram pracy komisji (terminy przeprowadzania egzaminu dyplomowego) zatwierdza dziekan.Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego Dziekannie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych
24Uzyskanie zaliczeń zajęć z programu studiówStudencido 22.04.2024 r.
25Wprowadzenie recenzji do APD i jej zatwierdzenieRecenzencido 24.04.2024 r.
26Obliczenie i wprowadzenie do APD średniej z ocen ze studiówDziekanatdo 24.04.2024 r.
STATUS PRACY: PRACA GOTOWA DO OBRONY
27Egzaminy dyplomowe z użyciem APD**)Komisje i dyplomanci29.04.—09.05.2024 r.Termin rezerwowy: 10.05.2024 r. do godz. 12.00
28Nadanie numeru dyplomu i uzupełnienie wymaganych danych w systemie USOSadmDziekanatNiezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie, USOSadm
29Zlecenie wykonania dyplomuDziekanatUSOSadm
30Przesłanie do WKW listy studentów wojskowych, którzy zdali egzamin dyplomowy oraz listy do wyboru Prymusa Promocji WATZastępca Dziekanadziekanat13.05.2024 r.
31Wydruk protokołu, karty dyplomanta i innych dokumentów z egzaminu oraz ich archiwizacjaDziekanatNa bieżąco, USOSadm
32Sprawdzenie kompletności w dziekanacie i ewentualne dostarczenie do dziekanatu podpisanych dokumentów w formie wydruku z systemu USOS APD: - protokołu egzaminu dyplomowego, - opinii promotora, - opinii recenzenta, - raportu z JSA, - Karty Pracy DyplomowejSekretarz komisji egzaminu dyplomowegoPracownik dziekanatuNa bieżąco, niezwłocznie po egzaminie
33Wykonanie suplementu do dyplomuDziekanatNiezwłocznie po egzaminie
34Wypełnienie elektronicznej ankiety absolwenta - https://ankieter.wat.edu.plAbsolwentPo egzaminie dyplomowym
35Wręczenie dyplomów i suplementówDziekan dziekanatW terminie do 30 dni od ukończenia studiów


Zgodnie z Ustawą  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art.77ust 2 i ust 2a

Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podstawowy komplet dokumentów:

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • dwa odpisy dyplomu oraz dwa odpisy suplementów w języku polskim

W ramach podstawowego kompletu dokumentówstudent może wnioskować o wydanie nieodpłatnego dyplomu wraz z suplementem w języku obcym:

 1. odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim
 2. odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim

Uwaga! Wniosek można składać tylko do dnia przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu w ramach podstawowego kompletu

Student lub absolwent, może również wnioskować o dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim.

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu i suplementu w języku polskim

lub dodatkowy odpis dyplomu lub suplementu w wyżej wymienionych językach obcych za opłatą

 1. dyplom ukończenia studiów - 20 zł.
 2. suplement do dyplomu - 20zł.

Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu i suplementu w jęz. obcym za dodatkową opłatą

W przypadku zagubienia oryginału dyplomu lub suplementu do dyplomu absolwent może wnioskować o wydanie duplikatu ww. dokumentów za opłatą:

 1. dyplom ukończenia studiów - 20 zł.
 2. suplement do dyplomu - 20zł.