Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wel.wat.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021.08.30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.07.27

Strona internetowa https://wel.wat.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Niesłyszących;.
  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.07.15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.08.30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: koordynator ds. dostępności Barbara Buchalikbarbara.buchalik@wat.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 839 191. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe – na stronie https://wel.wat.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.

Wydział posiada budynki znajdujące się na terenie zamkniętym WAT.

Budynek główny 100 (potocznie zwany Sztab), 29, 42, 45, 47, 54, 61, 75, 80. 114:
Wstęp na teren zamknięty możliwy jest przez punkty kontroli: bramy wjazdowe, przejścia dla pieszych jak i bramki umożliwiające wjazd na wózkach inwalidzkich otwierające się po przyłożeniu ważnej przepustki osobowej lub samochodowo-osobowej.

Budynek 29 (komora HPEM), 42 (Radiowe Centrum Naukowo-Dydaktyczne), 75, 100, 114 - jest w pełni dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pozostałe budynki ze względu na wiek oraz ich stan techniczny nie są w pełni dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Bariery architektoniczne występują w odniesieniu do wind, łazienek, klatek schodowych, szerokości schodów, powierzchni podłogi, zmiany poziomu podłogi.

We wszystkich budynkach Wydziału znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń.

Dokument sporządzono dnia: 30.05.2023
Dokument sporządził: Paweł Stąpór