Wzory umów

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Opłaty za studia

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 35/RKR/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2017/2018 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I i II STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2017/2018 BEZ NABORU 2017/2018
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ENERGETYKA
SN I stopnia;
Nabór 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN I stopnia;
Nabór 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN II stopnia;
Nabór 2016/2017
2 900 zł 3 045 zł 795 zł 750 zł 750 zł 750 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 22.09.2017 - 22.09.2017 22.10.2017 22.11.2017 22.12.2017

 

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA I STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2017/2018
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ENERGETYKA
SN I stopnia;
Nabór 2017/2018
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN II stopnia;
Nabór 2017/2018
2 700 zł 2 835 zł 735 zł 700 zł 700 zł 700 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 22.10.2017 - 22.10.2017 22.11.2017 22.12.2017 22.01.2018

 

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO PRZEZ DOKTORANTÓW
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2017/2018 (BEZ NABORU 2017/2018)
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN III stopnia; 2012/2013
2 500 zł  2 625 zł 675 zł 650 zł 650 zł 650 zł
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN III stopnia;
2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 
3 100 zł 3 255 zł 855 zł 800 zł 800 zł 800 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 22.09.2017 - 22.09.2017 22.10.2017 22.11.2017 22.12.2017

 

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO PRZEZ DOKTORANTÓW
NABÓR 2017/2018 W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2017/2018
Kierunek studiów; rodzaj studiów; rok naboru Wysokość czesnego Wysokość rat
Jednorazowo Ratalnie I rata II rata III rata IV rata
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
SN III stopnia; 2017/2018
3 100 zł 3 255 zł 855 zł 800 zł 800 zł 800 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia 22.10.2017 - 22.10.2017 22.11.2017 22.12.2017 22.01.2018

 

UWAGI:

  1. Studenci (doktoranci) pierwszego semestru studiów niestacjonarnych powinni wpłacić czesne do 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, zgodnie z zawartą umową.
  2. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę zaksięgowania środków finansowych na koncie Akademii.
  3. Aby uzyskać zgodę na wnoszenie opłaty czesnego w ratach należy złożyć wniosek do Dziekana WEL. Wnioski w tej sprawie (do pobrania ze strony www.wel.wat.edu.pl) należy złożyć nie później niż przed upływem terminu wniesienia pierwszej raty czesnego, podanego w załącznikach.
  4. Wnoszenie opłaty czesnego w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5 %, zgodnie z Uchwałą Nr 59/WAT/2014 Senatu WAT z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, § 4, ust. 2.
  5. Faktury VAT za wniesione opłaty czesnego – wyłącznie na nazwisko studenta, wystawiane są za zgodą Dziekana WEL, na wniosek studenta.
  6. Faktury wystawia się w terminie zgodnym z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. 2016 poz. 710 (art. 106 b, ust. 3).
  7. Przy załatwianiu wszelkich formalności dotyczących studiów (w tym m.in. uzyskanie zaświadczeń) wymagane jest uregulowanie przez studenta (doktoranta) wszelkich zobowiązań finansowych wobec Akademii.