POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Termin składania wniosków upływa w:

 • semestrze zimowym 15 października 2017 roku
 • semestrze letnim 11 marca 2018 roku

Przed wypełnieniem po raz pierwszy wniosku w systemie USOS o przyznanie pomocy materialnej proszę wprowadzić swój numer konta, na który będzie wypłacane stypendium.

Więcej informacji.

Stypendium doktoranckie

 • Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznanie doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 24/RKR/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
  Doktorant składa wniosek zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do regulaminu oraz dołącza informację o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do regulaminu.
 • Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, zgodnie z zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 24/RKR/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
  Doktorant składa wniosek zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do regulaminu oraz dołącza informację o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do regulaminu. Proszę dodać do załącznika Nr 2 poniższe informacje:
  • wykaz ocen z egzaminów i zaliczeń w poprzednim roku akademickim;
  • ocena średnia za poprzedni rok akademicki;
  • kserokopie pierwszej strony publikacji;
  • dyplomy, zaświadczenia, poświadczenia.

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akadami Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 26/RKR/ 2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

 • doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki i co najmniej 70 punktów rankingowych w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • doktorant drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich, który uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki ze wszystkich egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać do 40% doktorantów z każdego wydziału.

Doktorant wypełnia wniosek w wersji elektronicznej w systemie USOS, a następnie składa u Kierownika Studiów Doktoranckich za pośrednictwem Dziekanatu pok.12a, bud. 45:

 • Wygenerowany wniosek z systemu USOS,
 • Deklarację Programu,
 • Informację o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 stanowiącym załącznik do regulaminu
 • Dołącza informację o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych:
  • wykaz ocen z egzaminów i zaliczeń w poprzednim roku akademickim;
  • ocena średnia za poprzedni rok akademicki,
  • kserokopie pierwszej strony publikacji
  • dyplomy, zaświadczenia, poświadczenia.