POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Prosimy o zgłaszanie się do pok. nr 12/45 po odbiór decyzji dziekana dotyczących pomocy materialnej.
Wypłata stypendium może nastąpić dopiero po odebraniu decyzji i jej uprawomocnieniu.
Uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od jej odebrania lub z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji.

termin składania wniosków upływa w:

semestrze zimowym 15 października 2017 roku
semestrze letnim 11 marca 2018 roku

Przed wypełnieniem po raz pierwszy wniosku w systemie USOS o przyznanie pomocy materialnej proszę wprowadzić swój numer konta, na który będzie wypłacane stypendium.

Studenci, którzy będą ubiegali się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przed  przystąpieniem do wypełniania dokumentów w systemie USOS muszą dostarczyć do dziekanatu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Studenci składający dokumenty stypendialne wypełniają w systemie USOS w kolejności:

  • Oświadczenie o dochodach (stypendium socjalne, zapomoga)
  • Wniosek o stypendium

Student dokumenty zatwierdza, drukuje i wraz z załącznikami składa do:

DZIEKANATU (pok.12, bud. 45)

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomoga.

DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH (pok. 91A, Budynek Główny/wejście G)

  • stypendium rektora dla najlepszych studentów 
Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta nie może przekroczyć 830 zł

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r.  – 2.577 zł.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Wojskowej Akademii Technicznej w zakładce Sprawy Studenckie

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA R.A. 2017/2018

Informujemy, że termin przesłania przez Rektora zaopiniowanych wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

upływa 15 października 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018 wraz z plikami do pobrania można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: 

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Biorąc pod uwagę pracochłonność przygotowania wniosku zaleca się rozpocząć jego przygotowanie możliwie jak najwcześniej.

Proszę o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie
do 11 września 2017 r. w dziekanacie pok. 12/45.

Wartość średniej z ocen za studia można uzyskać w dziekanacie w pok. 10/45 lub 12a/45.

Wnioski muszą zostać zaopiniowane przez Radę Wydziału Elektroniki. Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki WAT odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału Elektroniki są kierowane do Działu Spraw Studenckich Akademii.

STYPENDIUM IM. JANA PAWŁA II NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Studencie, jeżeli spełniasz poniższe kryteria:

  • średnia arytmetyczna wszystkich ocen za ostatni rok akademicki nie mniejsza niż 3,5 a dla maturzystów – studentów I roku średnia ocen uzyskanych na zakończenie ostatniej klasy, nie mniejsza niż 4,0.
  • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1.100 zł.
  • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe (brane jest pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat)

możesz starać się o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 

Wnioski można składać

od 1 września do 10 października 2017

na okres od października 2017 do czerwca 2018 roku.

 

Gotowy wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami dostarcz osobiście albo prześlij listem poleconym (za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego) na adres:

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa

Szczegółowe informacje o Stypendium im. Jana Pawła II są zamieszczone na stronie www.centrumjp2.pl