SPRAWDŹ CZY MASZ ZGODĘ NA POWTARZANIE MODUŁU

Podanie odpłatne powtarzanie modułu/modułów
należy składać do 14.07.2017 r. w pokoju nr 9.

Organizacja zapisów na powtarzanie modułów w semestrze zimowym 2017/2018

 1. Powtarzanie modułu/ów regulują zapisy Regulaminu Studiów Wyższych w WAT (§34 ust. 4 i § 40 ust. 7 ppkt 2 RSW) oraz Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki WAT (Uchwała Nr 28/WEL/2016 z dnia 14. grudnia 2016 r.).
  • Student, który nie zaliczył modułu w przysługującym mu limicie terminów, może o ile spełnia warunki rejestracji warunkowej na semestr studiów określone w § 40 ust. 7 RSW w WAT, powtarzać ten moduł. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan na pisemny wniosek studenta złożony nie później niż do końca następnego semestru po semestrze, w którym ta zaległość nastąpiła;
  • Liczba powtarzanych modułów, w danym semestrze, nie powinna przekraczać trzech na studiach stacjonarnych i dwóch na studiach niestacjonarnych.
 2. Wniosek o odpłatne powtarzanie modułu/ów, zgodne z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału, należy składać w pok. 9 w godzinach przyjmowania studentów lub u osoby dyżurującej podczas zjazdów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r. (wnioski o powtarzanie modułu/ów po tym terminie nie będą przyjmowane, za wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych), wraz z aktualnym wydrukiem karty przebiegu studiów z systemu USOS.
 3. Niezłożenie wniosku w terminie może powodować niespełnienie warunków rejestracji na kolejny semestr, a to z kolei może prowadzić do skreślenia z listy studentów Akademii.
 4. Powtarzanie modułu/ów ułatwia uzyskanie rejestracji warunkowej na kolejne semestry (§ 40 ust.7 RSW w WAT). Dopuszczalny deficyt punktowy określony Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki przy rejestracji na semestr studiów 16 pkt ECTS za wyjątkiem semestru dyplomowego 12 pkt ECTS.
 5. Od semestru zimowego r. a. 2017/2018 studenci mogą powtarzać określony moduł jednokrotnie w ciągu całego okresu studiów. Odstępstwo od tej zasady wymaga oddzielnej zgody dziekana.
 6. Studenci semestru dyplomowego będą mogli uzyskać zgodę na powtarzanie modułu/ów, o ile niezaliczony moduł będzie realizowany w semestrze zimowym 2017/18.
 7. Opłaty należy uiszczać jednorazowo, w terminie do 15 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu modułu/ów (brak terminowego wniesienia opłaty będzie skutkować anulowaniem decyzji o powtarzaniu, co z kolei może prowadzić do anulowania zgody na rejestrację na kolejny semestr). Wysokość opłaty za powtarzany modułu oblicza się mnożąc stawkę (8 zł/godz.) przez ogólną liczbę godzin powtarzanego modułu określaną w planie studiów. Opłatę należy wnosić na indywidualne konto studenta – wniesienie opłaty w inny sposób może opóźnić wydanie decyzji o powtarzaniu modułu/ów.
 8. Decyzja Dziekana o zakwalifikowaniu studentów na odpłatne powtarzanie modułów zostaną podane do wiadomości w pierwszych dniach semestru zimowego. Informacja będzie podana na tablicy ogłoszeń w dziekanacie i w Internecie na stronie Wydziału Elektroniki. Decyzja o organizacji zajęć, w tym plan zajęć, z powtarzania modułów będzie podana z początkiem semestru.
 9. Powtarzanie modułów może być realizowane:
  1. w oddzielnej grupie utworzonej decyzją Dziekana celem powtarzania modułu,
  2. w grupie studenckiej młodszego rocznika realizującej nominalny plan studiów.

Realizacja wariantu A wymaga zgłoszenia się do powtarzania minimum 18 studentów. W pozostałych przypadkach student samodzielnie wybiera grupę studencką, uzyskuje akceptację nauczyciela akademickiego na druku „Zgłoszenie powtarzania modułu”, który dostarcza do dziekanatu celem umożliwienie pracownikowi dziekanatu umieszczenia zainteresowanej osoby na protokole zaliczeniowym w USOS.