SPRAWDŹ CZY MASZ ZGODĘ NA POWTARZANIE MODUŁU

Podanie odpłatne powtarzanie modułu/modułów
należy składać do 20.07.2018 r. w pokoju nr 9.

Organizacja zapisów na powtarzanie modułów w semestrze zimowym 2018/2019

 1. Powtarzanie modułu/ów regulują zapisy Regulaminu Studiów Wyższych (RSW) w WAT (§34 ust. 4 i § 40 ust. 7 pkt 2 RSW) oraz Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki WAT (Uchwała Rady Wydziału Nr 168/WEL/2018 z dnia 18. kwietnia 2018 r.).
 2. Zgodnie z RSW w WAT, w dniu zakończenia semestru, a więc w dniu 19.06.2018 r. (Harmonogram roku akademickiego) kończy się możliwość uzyskania zaliczeń modułów z semestru zimowego 2017/2018, w drugim terminie poprawkowym.
 3. Studenci, którzy do tego dnia nie uzyskali zaliczeń modułów, obowiązujących w semestrach nieparzystych poprzedniego roku studiów mogą wystąpić z wnioskiem do Dziekana o odpłatne powtarzanie tych modułów w semestrze zimowym r. a. 2018/2019 (jednocześnie można powtarzać nie więcej niż trzy moduły na studiach stacjonarnych, a dwa na niestacjonarnych, podstawa – ww. Normy i Normatywy dydaktyczne obowiązujące w WEL).
 4. Decyzję w sprawie powtarzania modułów podejmuje Dziekan, na pisemny wniosek studenta.
 5. Wnioski, zgodne z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału, należy składać do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej, w godzinach przyjmowania studentów lub u osoby dyżurującej podczas zjazdów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2018 r. (wnioski o powtarzanie modułów po tym terminie nie będą przyjmowane, za wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych).
 6. Niezłożenie wniosku w terminie może powodować niespełnienie warunków rejestracji na kolejny semestr, a to z kolei może prowadzić do skreślenia z listy studentów Akademii.
 7. Studenci semestru dyplomowego będą mogli uzyskać zgodę na powtarzanie modułów, o ile niezaliczony moduł będzie realizowany w semestrze zimowym 2018/19.
 8. Opłaty należy uiszczać jednorazowo, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji o powtarzaniu modułów (brak opłaty na koncie lub niedotrzymanie terminu wpłaty będzie skutkować anulowaniem decyzji o powtarzaniu, brakiem nazwiska na protokole zaliczeniowym, a to co z kolei może prowadzić do anulowania zgody na rejestrację na kolejny semestr). Wysokość opłaty za powtarzany moduł oblicza się mnożąc stawkę 8 zł/za godz. przez ogólną liczbę godzin powtarzanego modułu określoną w planie studiów.
 9. Decyzja Dziekana o powtarzaniu modułu jest warunkowa i nabiera cech wykonalności po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr.
 10. Decyzje Dziekana o zakwalifikowaniu studentów na odpłatne powtarzanie modułów oraz o organizacji zajęć zostaną podane do wiadomości w pierwszych dniach semestru zimowego. Zajęcia w specjalnie w tym celu utworzonych grupach studenckich rozpoczną się po opracowaniu złożonych wniosków i sporządzeniu odpowiednich planów.
 11. Powtarzanie modułów ułatwia uzyskanie rejestracji warunkowej na kolejne semestry (§ 40 ust.7 RSW w WAT): przy rejestracji na semestry wyższe niż drugi (wyższe niż pierwszy - na studiach drugiego stopnia) rejestracja jest możliwa, gdy łączny deficyt punktów studenta po odjęciu sumy punktów za moduły powtarzane nie przekroczy dopuszczalnego, ustalonego przez Radę Wydziału deficytu (zgodnie z Uchwałą Rady dopuszczalny deficyt: wynosi 16 punktów ECTS przy rejestracji na drugi i trzeci semestr studiów I stopnia, 14 punktów ECTS przy rejestracji na czwarty, piąty i szósty semestr studiów I stopnia i drugi semestr studiów II stopnia oraz 10 punktów ECTS przy rejestracji na semestr dyplomowy).
 12. Powtarzanie modułów może być realizowane w dwóch wariantach:
  1. w oddzielnie utworzonej grupie,
  2. w grupie studenckiej młodszego rocznika realizującej nominalny plan studiów.

Utworzenie oddzielnej grypy w celu realizacji wariantu A wymaga złożenia wniosków o powtarzanie modułu i uzyskanie zgody Dziekana przez minimum 18 studentów.
W wariancie B student samodzielnie wybiera grupę studencką, uzyskuje akceptację nauczyciela akademickiego na druku „zgłoszenie powtarzania modułu”, który dostarcza do osoby odpowiedzialnej za dokumentowanie przebiegu studiów w jego grupie studenckiej, w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć z powtarzanego modułu.

UWAGA: od r. a. 2017/2018 studenci mogą powtarzać moduł jednokrotnie w ciągu całego okresu studiów chyba, że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione i udokumentowane (p. Normy i Normatywy Procesu Dydaktycznego w Wydziale Elektroniki WAT).