Wspólnym celem studiów na wszystkich realizowanych specjalnościach jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach, umiejących dostosować się do zmiennych potrzeb rynku pracy.

Na studiach drugiego stopnia wybór specjalności następuje w momencie rozpoczęcia studiów.

Na studiach pierwszego stopnia dla studentów cywilnych oraz dla kandydatów na żołnierzy zawodowych decyzję co do wyboru specjalności należy podjąć po II semestrze. W okresie trwania III semestru w oparciu o wyniki dwóch pierwszych semestrów przeprowadza się podział na specjalności. Zajęcia na wybranych specjalnościach w czasie podziału rozpoczynają się od IV semestru.

Podczas pierwszych dwóch semestrów wszyscy studenci realizują wspólny program przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych (matematyka, fizyka, informatyka, przedmioty ekonomiczne i humanistyczne, itd.). W tym czasie każdy student ma szansę na lepsze poznanie kierunku studiów, swoich osobistych predyspozycji i zainteresowań oraz wykrystalizowanie zamiarów co do dalszej edukacji, w celu możliwie najlepszego przygotowania się do przyszłej pracy zawodowej. Dopiero po tym etapie następuje wybór specjalności. Program dalszych studiów obejmuje szeroką gamę przedmiotów specjalistycznych, kształtujących umiejętności absolwenta typowe dla obranej specjalności.

W każdym roku uruchamiane są te specjalności, na które zgłosi się odpowiednia liczba chętnych, uwzględniając jednocześnie możliwości organizacyjno-techniczne wydziału.

Studentów przygotowuje się do wyboru specjalności wieloetapowo. Składa się na to szereg przedsięwzięć, które obejmują szeroki przedział czasowy.

 1. Pierwsze informacje o oferowanych przez Wydział Elektroniki specjalnościach na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja oraz energetyka otrzymują kandydaci na studia w okresie rekrutacji.
 2. Decyzją Rektora WAT dwa razy w roku (marzec i kwiecień) na szczeblu centralnym organizowane są „Dni otwarte WAT”. W tym przedsięwzięciu uczestniczą przedstawiciele Dziekanatu Wydziału Elektroniki WAT oraz studenci starszych roczników. Na spotkaniu tym wręczane są kandydatom ulotki i foldery, w których scharakteryzowane są oferowane specjalności na kierunku: elektronika i telekomunikacja oraz energetyka.
 3. Na stronie internetowej wydziału są dostępne charakterystyki specjalności studiów prowadzonych w Wydziale Elektroniki.
 4. Na stronach internetowych trzech Instytutów Wydziału Elektroniki są dostępne informacje dotyczące profilowanych specjalności:
  • Instytut Radioelektroniki: http://ire.wel.wat.edu.pl/,
  • Instytut Systemów Elektronicznych: http://ise.wel.wat.edu.pl/,
  • Instytut Telekomunikacji: http://itk.wel.wat.edu.pl/
 5. Powołuje Komisję do przeprowadzenia podziału na specjalności,
 6. Ustala nazwy specjalności, wśród których studenci mogą dokonać wyboru poprzez złożenie specjalnie opracowanej ankiety wyboru specjalności,
 7. Ustala zasady i terminy podziału na specjalności dla danego naboru.
 8. Przedstawiciele instytutów profilujących występują z prezentacjami omawiającymi poszczególne specjalności,
 9. Studenci zostają zapoznani:
  • z zasadami ogólnymi podziału,
  • harmonogramem czynności podziału,
  • zasadą sporządzania listy kolejności studentów, stanowiącą podstawę podziału,
  • sposobem przydziału do określonej specjalności i ogłoszenia wyników podziału.
 10. Dziekan na kilka tygodni przed terminem podziału na specjalności, w porozumieniu z dyrektorami instytutów wydaje decyzję w której zobowiązuje Dziekanat do zorganizowania spotkania informacyjnego dla studentów zainteresowanych podziałem, na zakończenie którego starostowie grup dziekańskich otrzymują ankiety wyboru specjalności, które po wypełnieniu przekazują do Dziekanatu w wyznaczonym terminie.
 11. Dziekan po zapoznaniu się z wynikami głosowania studentów, określa limity przyjęć na poszczególne specjalności, z uwzględnieniem możliwości organizacyjno – technicznych wydziału. Na studiach pierwszego stopnia dla studentów, kandydatów na żołnierzy zawodowych, limity  przyjęć na poszczególne specjalności określa Decyzja Ministra Obrony Narodowej.
 12. Komisja na podstawie ankiet i średnich studiów dokonuje podziału na specjalności według zasad określonych w Decyzji Dziekana oraz ogłasza wyniki podziału w określonym terminie.
 13. Podstawą przydziału studentów do grup studenckich o określonej specjalności i poziomie studiów są średnie studiów obliczone na podstawie ocen uzyskanych w dwóch semestrach oraz ankiety, w których każdy student określa swoje preferencje w wyborze specjalności.
 14. Odwołania w formie pisemnej studenci mogą składać do Dziekana WEL w okresie czternastu dni od ogłoszenia wyników. Dziekan rozpatruje ewentualne pisemne odwołania i dokonuje korekty podziału na specjalności. Po rozpatrzeniu odwołań ogłasza się ostateczną listę podziału na specjalności, przed rozpoczęciem kolejnego semestru.
Zasady podziału studentów studiów pierwszego stopnia na specjalności
 1. Podział na specjalności kształcenia studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, przeprowadza się po zakończeniu sesji poprawkowej drugiego semestru studiów
 2. Specjalności do wyboru przez studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z naboru 2015:


  Studia stacjonarne i niestacjonarne – kierunek studiów: ENERGETYKA

  Specjalność

  • elektroenergetyka
  • maszyny i urządzenia w energetyce


  Studia stacjonarne i niestacjonarne – kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

         Specjalność

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • systemy informacyjno-pomiarowe
  • systemy radioelektroniczne
  • systemy teledetekcyjne
  • systemy cyfrowe
  • systemy teleinformatyczne
  • systemy telekomunikacyjne
 3. Przedstawiciele instytutów profilujących specjalności przedstawiają studentom na spotkaniach charakterystykę swoich specjalności. Spotkania odbędą się w dniach podanych w planach zajęć i oznaczonych jako "GD".
 4. Studenci określają swoje preferencje wyboru specjalności w ankietach, wydanych na spotkaniach informacyjnych.
 5. Starostowie grup przekazują wypełnione ankiety do dziekanatu (p. 9/45) do dnia podanego przez dziekanat w bieżącym ogłoszeniu.
 6. Wyboru specjalności dokonują studenci zarejestrowani na trzeci semestr studiów.
 7. Liczba grup oraz rodzaje specjalności uruchamiane w danym roku akademickim zostają ustalone przez dziekana, po analizie wyników ankiet studentów, uwzględnieniu liczebności rocznika studentów oraz możliwości techniczno-organizacyjnych wydziału.
 8. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Wojskowej Akademii Technicznej liczba studentów w grupie przy uruchamianiu specjalności wynosi nie mniej niż 18 osób.
 9. Komisja powołana przez Dziekana Wydziału, na podstawie średniej z ocen po dwóch pierwszych semestrach i ankiet studentów dokonuje podziału na specjalności i ogłasza wyniki podziału w terminie podanym przez dziekanat w bieżącym ogłoszeniu.
 10. W obliczeniu średniej z ocen modułów po dwóch pierwszych semestrach, uwzględniać wszystkie oceny uzyskane z zaliczenia końcowego każdego modułu. Obliczenia wykonuje się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
 11. Studentom, którzy uzyskali rejestrację na semestr trzeci i nie zaliczyli wszystkich rygorów określonych planem studiów, do obliczania średniej przyjmuje się oceny jako niedostateczne.
 12. Studenci zostają uszeregowani według wartości obliczonej średniej studiów po drugim semestrze, a następnie poczynając od studenta o najwyższej średniej, są kolejno rozpatrywane ich deklaracje wyboru specjalności. Kolejni studenci są przyjmowani na specjalności wskazane przez nich na pierwszym miejscu, aż do momentu wyczerpania limitów miejsc. Jeżeli przy rozpatrywaniu deklaracji kolejnego studenta okaże się, że limit miejsc na specjalności wskazanej przez niego na pierwszym miejscu został już wyczerpany, to zostanie on przyjęty na specjalność wskazaną przez niego na dalszym miejscu.
 13. W przypadku równych wartości ocen średnich studiów u dwóch lub większej liczby studentów przy ustalaniu ich kolejności na liście do podziału na specjalności należy dodatkowo uwzględnić w kolejności: terminowość zaliczania poszczególnych rygorów, liczbę rygorów zaliczanych po zasadniczej sesji egzaminacyjnej.
 14. Wyniki podziału będą ogłoszone w Internecie oraz w dziekanacie i obowiązują od semestru czwartego.
 15. Odwołania w formie pisemnej można składać do Dziekana WEL w okresie czternastu dni od ogłoszenia wyników.
 16. Ogłoszenie ostatecznej listy podziału studentów drugiego roku na specjalności z uwzględnieniem odwołań nastąpi w okresie dwudziestu jeden dni od ogłoszenia wyników.