» » Informacje organizacyjne dla zakwalifikowanych na I rok studiów I stopnia

Informacje organizacyjne dla zakwalifikowanych na I rok studiów I stopnia

Osoby zakwalifikowane na stacjonarne i niestacjonarne studia l-go stopnia w Wydziale Elektroniki, na kierunkach studiów:

 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka

zapraszamy w poniższych terminach na spotkanie organizacyjne w klubie Wojskowej Akademii Technicznej przy ulicy gen. S. Kaliskiego 25A (róg ulic Kaliskiego i Archimedesa):

Studia stacjonarne I stopnia dla studentów cywilnych – 29.09.2017 r. godz. 8.30 do 11.30

Studia niestacjonarne I stopnia dla studentów cywilnych – 22.09.2017 r. godz. 15.00 do 16.00

Spotkanie organizacyjne (rejestracja) ma na celu wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisanie umowy ,,uczelnia ‑ student”.

Prosimy, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała w dniu pierwszego spotkania dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem), pozwalający na jednoznaczną identyfikację oraz odliczoną kwotę 17. złotych na opłatę za elektroniczną legitymację studencką.

Legitymacja studencka spełnia również rolę przepustki osobowej upoważniającej do wejścia na teren zamknięty uczelni i gdzie odbywa się większość zajęć programowych. Ponadto ELS pozwala korzystać z zasobów biblioteki.

Nieobecność na spotkaniu organizacyjnym i nieodebranie legitymacji studenckiej ELS (przepustki) uniemożliwi osobie wejście na teren zamknięty WAT i uczestniczenie w pierwszych dniach w zajęciach programowych.

Po rejestracji zaplanowano spotkanie informacyjne:

 • Niestacjonarne studia I-go stopnia dla studentów cywilnych: 16.00-17.20 – spotkanie uzupełnione szkoleniem bibliotecznym,
 • Stacjonarne studia I-go stopnia dla studentów cywilnych (spotkanie w dwóch turach):
  • 10.00 dla osób już zarejestrowanych,
  • 11.45 dla pozostałych.

Miejsce spotkania: aula E, budynek Sztabu (I piętro).

 1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w Roku Akademickim 2017/2018 rozpoczynają się dla nowoprzyjętych studentów w dniu:
  • studiów stacjonarnych ‑ 03.10.2016 r.
  • studiów niestacjonarnych ‑ 22.09.2017 r.
 2. Rozkłady zajęć będą dostępne na stronie wydziału (w tym terminy zjazdów) w zakładce „Plany zajęć”;
 3. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z tegorocznej rekrutacji, informację o przydziale do grupy studenckiej będą mogli uzyskać dwojako:
 4. Na początku semestru organizowane są spotkania ze studentami pierwszego roku celem bliższego zapoznania nowoprzyjętych z Wydziałem Elektroniki oraz wybranymi problemami z zakresu przebiegu studiów. W czasie spotkania odbędzie się szkolenie biblioteczne. Termin spotkania dla studentów poszczególnych kierunków studiów i grup studenckich jest podany w planach zajęć i oznaczony „GD” – godziny dyspozycyjne.
 5. Harmonogram Roku Akademickiego.
 6. Na początku semestru odbędą się szkolenia z modułu BHP. Odbycie szkolenia jest obowiązkowe i jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Moduł BHP jest częścią składową planu studiów i jego zaliczenie jest warunkiem uzyskania rejestracji bezwarunkowej na kolejny semestr. Terminy szkoleń znajdują się w rozkładach zajęć dla poszczególnych grup studenckich.
  UWAGA: w przygotowaniu jest możliwość zaliczenia ww. modułu poprzez Internet – e-Learning. Informacja o takim rozwiązaniu pojawi się w terminie późniejszym.
 7. Informacja o kwaterowaniu w domach studenckich WAT.
 8. Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 dla studentów pierwszego rocznika studiów I oraz doktorantów, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, połączona ze ślubowaniem akademickim, odbędzie się w dniu 05.10.2017 r. o godz. 12.30 w sali Kina Akademickiego Klubu WAT (ul. gen. S. Kaliskiego 25A, róg ulic Kaliskiego i Archimedesa). Obecność nowoprzyjętych studentów i doktorantów obowiązkowa.
  Godzina stawiennictwa dla nowoprzyjętych – 12.00.
 9. Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 odbędzie się w dniu 03.10.2017 r. o godz. 13.00, w sali Kina Akademickiego Klubu WAT (ul. Gen. S. Kaliskiego 25a).
  Udział biorą wyznaczeni przedstawiciele studentów i doktorantów.

W sprawach organizacyjnych związanych z pierwszym zjazdem można kontaktować się telefonicznie:

 • 261-83-72-17, 261-83-91-42 – Studia niestacjonarne i stacjonarne
 • 261-83-71-03 – Planowanie zajęć
 • 261-83-91-42 – Kierownik dziekanatu