» » Informacje dla dyplomantów – czerwiec 2018

Informacje dla dyplomantów – czerwiec 2018

Pamiętajmy o zbliżających się terminach:

 1. Terminy dostarczenia zdjęć do dyplomu:
  • egzamin czerwiec: do końca pierwszej dekady miesiąca maj,
  • dla dodatkowych terminów przeprowadzenia egzaminu dyplomowego: na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
 2. Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej do opinii i recenzji: nie później niż do 06.06.2018 r.
 3. Termin złożenia ukończonej pracy dyplomowej § 45 ust. 1 Regulaminu Studiów Wyższych; Zdanie oprawionej pracy wraz z wersją elektroniczną pracy w p.4/45 w dziekanacie: nie później niż do 12.06.2018 r.
 4. Egzamin dyplomowy:
  • Termin dla studentów MON: 18.06.2018 — 22.06.2018
  • Termin dla studentów cywilnych: 21.06.2018 — 29.06.2018

Z Regulaminu Studiów Wyższych – „Złożenie pracy dyplomowej”

§ 45

1.     Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w dziekanacie w terminie ustalonym przez dziekana.

(…)

6. Student, który ma zaliczone moduły występujące w planie studiów, z wyjątkiem modułów realizowanych (w tym modułów powtarzanych) w ostatnim semestrze, może wystąpić do dziekana z pisemnym wnioskiem, zaopiniowanym przez promotora, o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie dłuższym jednak niż do czasu zakończenia następnego semestru.
Wniosek powinien być złożony nie później niż W TERMINIE ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ, o którym mowa w ust. 1.

UWAGA 1: Wniosek powinien zawierać przyczyny opóźnienia oraz szczegółowe ich uzasadnienie, opinię promotora pracy dyplomowej oraz dyrektora (ew. zastępcę) instytutu profilującego specjalność.

UWAGA 2: Termin złożenia pracy ustala dziekan i podaje do ogólnej wiadomości – podano w tabeli.

§ 46

1.    Student, który nie złożył pracy dyplomowej w ustalonym przez dziekana terminie, zostaje skreślony z listy studentów.