» » Realizacja odpłatnego powtarzania modułów w semestrze letnim 2017/2018

Realizacja odpłatnego powtarzania modułów w semestrze letnim 2017/2018

  • W planach zajęć zostały umieszczone moduły powtarzane w trybie utworzenia nowych grup studenckich (wariant 1 powtarzania).
  • Powtarzanie pozostałych modułów jest realizowane poprzez udział studenta (studia stacjonarne i niestacjonarne) w grupie młodszego rocznika (wariant 2 powtarzania).
  • Wybór grupy student uzgadnia z nauczycielem akademickim.
  • Student zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu (do osób prowadzących przebieg studiów) wypełniony dokument „Informacja o powtarzaniu modułu” informujący o wybranej przez siebie grupie studenckiej, w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć.

Uwaga! Dla każdego powtarzanego modułu należy złożyć oddzielne oświadczenie.

  • Przed zwróceniem się do nauczyciela akademickiego o wyrażenie zgody na powtarzanie modułu w prowadzonej przez niego grupie, należy na odwrocie ww. dokumentu uzyskać w dziekanacie adnotację o otrzymaniu zgody na powtarzanie modułu.

W związku z powyższym zaleca się niezwłoczne uczestnictwo w zajęciach w grupach zgodnie z wariantem 2. W przypadku wątpliwości co do uzyskania zgody Dziekana na powtarzanie modułów należy przyjąć założenie, że student otrzymał taką zgodę, za wyjątkiem przypadków:

  • nieuzyskania rejestracji na kolejny semestr,
  • ubiegania się o powtórne powtarzanie modułu,
  • wpisanie czterech i więcej modułów w podaniu o odpłatne powtarzanie modułów; informację które moduły uzyskały zgodę na powtarzanie można uzyskać w p.9/45.

Przypomina się, że zgoda na powtarzanie modułów jest warunkowa, tzn. uzależniona jest od uzyskania rejestracji na kolejny semestr oraz wniesienia opłaty.

Pełna decyzja o powtarzaniu będzie udostępniona wkrótce.