» » Decyzje dot. pomocy materialnej

Decyzje dot. pomocy materialnej

Prosimy o zgłaszanie się (do pokoju 12 bud. 45) po odbiór decyzji Dziekana dotyczących pomocy materialnej.

Wypłata stypendium może nastąpić dopiero
po odebraniu decyzji i jej uprawomocnieniu.

Uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od jej odebrania lub z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji.
Decyzje można odbierać w dziekanacie do 20 listopada 2017 r. Po tym terminie nieodebrane decyzje zostaną wysłane na adres podany we wniosku, co wydłuży czas uprawomocnienia się decyzji.

Wzór oświadczenia – wcześniejsze wypełnienie oświadczenia (bez podania nr decyzji) znacznie usprawni obsługę studentów.